การพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือ สอ.สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๔๒๓๖ ลว. ๒๗ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (เอกสารแนบ : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๓)

หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์

ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมใน เครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือภายนอก[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือภายใน[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือประทับตรา[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th

 

ที่มา : http://www.krooupdate.com/news/newid-368.html

ตัวช่วยวิเคราะห์สถิติงานวิจัย Data Analysis ใน Excel

หาค่า Anova, Correlation, F-test, Fourier, Percentile, t-Test, z-Test ง่าย ๆ ในคลิกเดียว
ได้ตารางสรุปผลเหมือนทำใน SPSS เลย

ภาพประกอบ: ตัวอย่างหาค่า t-Test ทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

12633720_1111831992169787_7780793500399499381_o12604717_1111831968836456_8923975429133386977_o12622489_1111831955503124_5965284599927929189_o12615151_1111831965503123_3524276892387550650_o

ที่มา : Supoet Srinutapong. กรุงเทพ. 2559. ตัวช่วยวิเคราะห์สถิติงานวิจัย Data Analysis ใน Excel. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/supoets/posts/1111832828836370 (25 มกราคม 2559)

30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1. Good morning.
2. Did you sleep well?
3. Brush your teeth.
4. Wash your face.
5. Put on your clothes.
6. Do you need help?
7. Yes, please.
8. No, thank you.
9. Eat your food.
10. Is it yummy?
11. Are you hungry?
12. Do you want more?
13. What do you want?
14. Let’s play.
15. What is this?
16. This is a rainbow.
17. It’s your turn.
18. Tidy up, please.
19. I’m done.
20. Where is the bird?
21. Please come over here.
22. Is it fun? 23. Be careful!
23. Please don’t cry.
24. Be nice.
25. I’m sorry.
26. Share with your friends.
27. We are going home.
28. Let’s take a bath.
29. Turn on/off the light.
30. Good night and sweet dreams.

อ้างอิง
. 2558. ชวนลูก speak english แบบง่ายๆด้วย 30 ประโยคนี้.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://blog.gift2kids.co.th/blog-บทความ/ชวนลูก-speak-english-แบบง่ายๆด้ว/. 11 พ.ย. 2558