Author Archives: krusongsak

Flowgorithm – เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ด้วย Flowcharts

 

screenshot-main

Download

ที่มา http://flowgorithm.org/
http://python3.wannaphong.com/2017/03/flowgorithm-เขียนโปรแกรม-flowcharts.html

Advertisements

การพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือ สอ.สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๔๒๓๖ ลว. ๒๗ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (เอกสารแนบ : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๓)

หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์

ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมใน เครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือภายนอก[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือภายใน[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือประทับตรา[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th

 

ที่มา : http://www.krooupdate.com/news/newid-368.html

ตัวช่วยวิเคราะห์สถิติงานวิจัย Data Analysis ใน Excel

หาค่า Anova, Correlation, F-test, Fourier, Percentile, t-Test, z-Test ง่าย ๆ ในคลิกเดียว
ได้ตารางสรุปผลเหมือนทำใน SPSS เลย

ภาพประกอบ: ตัวอย่างหาค่า t-Test ทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

12633720_1111831992169787_7780793500399499381_o12604717_1111831968836456_8923975429133386977_o12622489_1111831955503124_5965284599927929189_o12615151_1111831965503123_3524276892387550650_o

ที่มา : Supoet Srinutapong. กรุงเทพ. 2559. ตัวช่วยวิเคราะห์สถิติงานวิจัย Data Analysis ใน Excel. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/supoets/posts/1111832828836370 (25 มกราคม 2559)