วิชาIS1 (I20201)

จ.(2)_2/4, อ.(1)_2/4

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.2/4-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน)
ให้นักเรียนสรุปใส่กระดาษ A4 พร้อมพูดแนะนำตนเอง และอาชีพที่อยากทำ วิีธีเตรียมตัวเช่นด้านความรู้ วุฒิการศึกษา อายุ ร่างกาย เป็นต้น
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน)25/6/55
ให้อธิบายและตอบคำถามต่อไปนี้
1.โรงเรียนในฝันคืออะไร  2.website โรงเรียนในฝัน 3.วัตุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน 4.วิธีประเมินโรงเรียนในฝัน  5.นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ประโยช์อะไรบ้างจากการประเมินโรงเรียนในฝัน
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน)
หลังจากชมสารคดี#1 ให้อธิบายและตอบคำถาม
Link VDO >>>1<<<
ส่งท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน)
หลังจากชมสารคดี#2 ให้อธิบายและตอบคำถาม
Link VDO >>>1<<<  >>>2<<<  >>>3<<<  >>>4<<<  >>>5<<<
ส่งท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน)
หลังจากชมสารคดี#3 ให้ตั้งคำถาม 1 ข้อ
Link VDO >>>1<<< >>>2<<
ถามเพื่อนในห้อง ช่วยกันตอบและจดคำถามพร้อมคำตอบ
ส่งท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 6 (5 คะแนน)
หลังจากชมสารคดี#4 ให้ตั้งคำถาม 5 ข้อ พร้อมทั้ง หาคำตอบ
Link VDO >>>1<<<  >>>2<<<  >>>3<<<  >>>4<<
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน)
หลังจากชมสารคดี#5 ให้สรุปเนื้อหา
Link VDO >>>1<<<  >>>2<<<
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) 20/8/55
หลังจากชมสารคดี#6 ให้นักเรียนสรุปเป็นข้อๆดังนี้
Link VDO >>>1<<<
1.ทำไมเราไม่สามารถทำตามแบบสารคดีที่ได้ชม  10 ข้อ
2.ถ้าเราอยากทำให้เกิดขึ้นจริง ต้องทำอย่างไรบ้าง 10 ข้อ
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป 21/8/55
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.17/7/55 (งานเดี่ยว)
กิจกรรม ข่าวอาเซียน  สิ่งที่ต้องทำ สรุปและพิมพ์ เป็น A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง อาเซียน  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ พูดหน้าห้อง  และรูปภาพข่าวผ่าน โปรเจคเตอร์
ส่งภายใน อ.11/9/55
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.14/8/55 (งานเดี่ยว)
กิจกรรม ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรา  สิ่งที่ต้องทำ
1.ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่างๆอย่างน้อยหัวข้อละ 1 หน้า A4 (พิมพ์)
1.1 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.2 ข้อมูลแต่ละประเทศ(สมาชิกอาเซียน) อย่างละเอียด และแผนที่อาเซียน
1.3 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก และ AEC คืออะไร
1.4 นักเรียนคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากเกิดประชาคมอาเซียน เพราะอะไร
1.5 นักเรียนคิดว่าตัวนักเรียนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในอนาคต และต้องเตรียมตัวอย่างไร  อาชีพอะไรที่น่าสนใจ ประเทศใดที่เราควรไปทำงาน เพราะอะไร
2.ออกข้อสอบ
2.1 แบบ 4 ตัวเลือก หัวข้อละ 2 ข้อ รวม 10 ข้อ
2.2 คำถามแบบเขียนตอบ  หัวข้อละ 1 ข้อ รวม 5 ข้อ
3.อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
4.ระบุผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู

ส่งงานที่ E-mail : n_songsak@yahoo.com

ส่งภายใน อ.18/9/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (20 คะแนน) 21/8/55
แบ่งกลุ่มละ 6 คน
ให้นักเรียนนำข้อมูลจาก งาน#2 มาสรุปและสร้าง Web site เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
โดยใช้ wordpress มีเนื้อหาต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ และเขียนตอบ 5 ข้อ
3.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
4.link Bannerของครู 3 link
https://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
https://krusongsak.wordpress.com
https://sites.google.com/site/krusongsak1
5.link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 link
6.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link wordpress มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในวันจ. 24/9/55
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements
 1. ครูทรงศักดิ์ค่ะ ถ้าจะเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือครุศาสตร์เนี่ยแล้วอยากเป็นครูคอมควรเรียนสายใหนจะดีที่สุดค่ะ

  • ถ้าเป็นครูวิทย์ คณิต ชีวะ ฟิสิกส์ เคมี ก็ต้องเรียนสายวิทย์-คณิต
   ส่วนครูคอมพิวเตอร์ต้องไปดูวิธีการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครับ

   http://cute.ssru.ac.th/
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ครุศาสตร์
   หลักสูตรที่เปิด
   รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
   1101 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) ปริญญาตรี 5 ปี * **
   1102 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 5 ปี
   1103 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) ปริญญาตรี 5 ปี
   1104 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) ปริญญาตรี 5 ปี
   1105 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี * **
   1106 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์) ปริญญาตรี 5 ปี * **
   หมายเหตุ : * หมายถึงสภา…. อนุมัติแล้ว
   ** หมายถึงสกอ. … อนุมัติแล้ว

 2. ครูทรงศักดิ์ค่ะ งานย่อย9 ที่ให้แบ่งกลุ่ม ๑.ที่อยู่บล็อกตั้งชื่อว่าอะไรค่ะ ๒.ชื่อผู้ใช้ตั้งเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มค่ะ ๓.อีเมลของคนเดี่ยวหรือทั้งกลุ่มค่ะ แล้วตั้วเว็บเพจหัวข้ออะไรก็ได้หรือว่าไงค่ะ

 3. ขอเป็นศิษย์ด้วยคนนะคะ

  • ผมยังต้องศึกษาอีกเยอะครับ

   • ครูค่ะคุยกับหนูหน่อยค่ะหนูมีเรื่องจะปรึกษาครูว่า วิชาis1หมายถึงกับอะไร
    แล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าภาษาis1 ด้วยค่ะ

   • การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS”
    ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย

    IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้

    IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ

    IS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)

 4. ประโยชน์ของ IS คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: