การศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดวังศาลา พ.ศ. 2533

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง พ.ศ. 2536

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พ.ศ. 2539

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พ.ศ. 2542
Dip. of Vic.Edu.in Construction

ระดับปริญญาตรี

1.ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Bachelor of Education (B.Ed.) Computer Education

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พ.ศ. 2548

2.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)   แขนงวิชาการแนะแนว
Bachelor of Education (B.Ed.)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555

*อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัสประจำตัว 396025490 (ไม่จบการศึกษา)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
Graduate Diploma (Grad.Dip.)

การบริหารการศึกษา
Educational Administration

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พ.ศ. 2554

ระดับปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
Master of Science in Industrial Education (M.S.Ind.Ed.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550

ประวัติการทำงาน                                              

ฝึกสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ทำงาน

บริษัท วุ้นบริสุทธิ์ จำกัด (PURIFIED AGAR) ตำแหน่ง Sales Executive พ.ศ. 2542 – 2543

ครู  สาขาคอมพิวเตอร์

       โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี  พ.ศ. 2548  (เอกชน)

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา พ.ศ. 2548 – 2554
(Borsuphanwittaya School)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
(Srinagarindra The Princess Mother School Kanchanaburi)

……………………………………….

ได้รับรางวัล-เกียรติบัตร-ประกาศเกียรติคุณ

ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ ปี 2552 (สพท.สพ. เขต 2)

รางวัลบุคคลดีเด่น ปี 2553 (สพท.สพ. เขต 2)

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 (คุรุสภา)

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 (นฝ.นศท.จทบ.ก.จ.)

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2559 (สพม.8)

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 (นฝ.นศท.มทบ.17)


                           

 

Advertisements
  1. สวัสดีค่ะ ต้องการขอแลกลิ๊งค์กับครูทรงศักดิ์ค่ะ ดิฉันได้ทำลิ๊งค์มาที่บล็อกของครูแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
    ครูจันทร์เพ็ญ คำชนะ http://krujanpen.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: