Monthly Archives: มิถุนายน 2016

การพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือ สอ.สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๔๒๓๖ ลว. ๒๗ ต.ค. ๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (เอกสารแนบ : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๓)

หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์

ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมใน เครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือภายนอก[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือภายใน[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

หนังสือประทับตรา[template สำหรับ MS Word] [template สำหรับ Open Office Writer] [ตัวอย่าง PDF]

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th

 

ที่มา : http://www.krooupdate.com/news/newid-368.html

Advertisements