IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202)

เวลาเรียน พ.(7-8)_5/4

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

คำอธิบายรายวิชาIS2


………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พ.09/11/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนจัดทำ Mind map หัวข้อ IS คือ

คลิก>>>ตอบ
คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (1 คะแนน) พ.09/11/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนส่งหัวข้อเรื่อง  รายชื่อกลุ่ม

คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พ.09/11/59 –งานกลุ่ม
รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
ส่งรายงาน กลุ่มละ 1 เล่ม Print สี เข้าเล่ม แบบสันกาว พร้อม ไฟล์งาน
รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย
1. ปก
2. บทคัดย่อ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 -5
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– งานนำเสนอ  ต่างๆ
12. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
13.CD ไฟล์งาน ติดด้านในปกหลัง

หมายเหตุ ส่งไฟล์มาให้ตรวจก่อน ปริ้นงาน

ส่งก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) พ.09/11/59 –งานกลุ่ม
การเผยแพร่ผลงานค้นคว้าสู่สาธารณะ
วิธีการเผยแพร่และสรุปผลการเผยแพร่

ส่งก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
ตัวอย่างwebโครงงานคอม
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พ.23/11/59 –งานกลุ่ม
จากงานกลุ่ม งานย่อย 2 (ดูตัวอย่างได้ที่ รายวิชา 2/2557>>IS2)
จัดทำบทที่ 1 และสรุปนำเสนอหน้าชั้น (Presentation)

ส่งงานในคาบเรียน (ไฟล์ word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)
ตรวจสอบการส่ง
งานที่ส่ง
1.เรื่องสภาวะการว่างงาน บทที่1, Presentation
2.เรื่องท้องในวัยเรียน บทที่1, Presentation
3.เรื่องจิตใจมนุษย์  บทที่1, Presentation
เปลี่ยนเป็น…เรื่องปัญหาการติดบุหรี่  บทที่1, Presentation
4.เรื่องป่าไม้  บทที่1, Presentation
5.เรื่องขยะท่วมโลก  บทที่1, Presentation
6.เรื่องยาเสพติด  บทที่1, Presentation
7.เรื่อง  บทที่1, Presentation
เปลี่ยนเป็น…เรื่องภาวะโลกร้อน  บทที่1, Presentation
8.เรื่องแมวจรจัด  บทที่1, Presentation
เปลี่ยนเป็น…เรื่องพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน  บทที่1, Presentation
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.30/11/59  –งานเดี่ยว–
จาก งาน ก#2 และงานย่อย 2
ให้นักเรียนทำ Mind map แสดงหัวข้อย่อยของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
คลิก>>>ตอบ
คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.07/12/59 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนค้นคว้าและอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
2.โครงงาน
3.สมมติฐาน
4.ตัวแปรต้น
5.ตัวแปรตาม
6.ตัวแปรควบคุม
7.ยกตัวอย่าง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และอธิบาย    2  ตัวอย่าง

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พ.21/12/59 –งานกลุ่ม
จากงานกลุ่ม งานย่อย 3 (ดูตัวอย่างได้ที่ รายวิชา 2/2557>>IS2)
จัดทำบทที่ 2 และนำเสนอหน้าชั้น (Presentation)

ส่งงานในคาบเรียน (ไฟล์ word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)
ตรวจสอบการส่ง
งานที่ส่ง
1.เรื่องสภาวะการว่างงาน บทที่2, Presentation
2.เรื่องท้องในวัยเรียน บทที่2, Presentation
3.เรื่องปัญหาการติดบุหรี่  บทที่2, Presentation
4.เรื่องป่าไม้  บทที่2, Presentation
5.เรื่องขยะท่วมโลก  บทที่2, Presentation
6.เรื่องยาเสพติด  บทที่2, Presentation
7.เรื่องภาวะโลกร้อน  บทที่2, Presentation
8.เรื่องแมวจรจัด  บทที่2, Presentation
เปลี่ยนเป็น…เรื่องพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน  บทที่2, Presentation
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.04/01/60 -เขียน–งานเดี่ยว–
-การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่หัวข้อกลุ่มตนเอง
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในบทที่1) (ดูตัวอย่างได้ที่ รายวิชา 2/2557>>IS2)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
-เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ส่งงานภายในคาบเรียน

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน

………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม 7 (5 คะแนน) พ.11/01/60งานกลุ่ม

ให้นักเรียน แก้ไข บทที่ 1 และ 2
และเพิ่มเติม หัวข้อ 1.2
-การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่หัวข้อกลุ่มตนเอง
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในบทที่1)

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป  (ไฟล์ Word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)

ตรวจสอบการส่ง
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) อ.18/01/60 –งานเดี่ยว–Word-
ให้นักเรียนศึกษา จากคลิปต่อไปนี้
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
และ สร้างเอกสาร ประกอบด้วย ปก คำนำ สารบัญ บทที่ 1  เนื้อหา 2 หน้า บทที่ 2  เนื้อหา 2 หน้า บรรณานุกรรม โดยใส่เลขหน้าตามที่กำหนด
ส่งงานท้ายคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (1 คะแนน) พ.25/01/60งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ส่งบทที่ 3

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป  (ไฟล์ Word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)

ตรวจสอบการส่ง

…………………………………………………………………………………

งานย่อย 10 (5 คะแนน) พ.25/01/60 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนตรวจสอบ งานของกลุ่มตนเอง ทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบ
ส่งงานท้ายคาบเรียน ………………………………………………………………………………………………

สอบ (20 คะแนน) พ.01/02/60 งานกลุ่ม
นำเสนอสิ่งได้ปฏิบัติ สรุปการศึกษาค้นคว้า ตามผลการเรียนรู้วิชา IS2
อภิปรายและตอบคำถามต่างๆ

นำเสนอ(ทุกคน) ก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 11 (1 คะแนน) พ.01/02/60งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ส่งบทที่ 1-5  ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป  (ไฟล์ Word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)

ตรวจสอบการส่ง
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 12 (5 คะแนน) พ.08/02/60 เขียน–งานเดี่ยว
ให้นักเรียน อธิบาย แนวการเขียน
1.บทที่ 1  บทนำ
2.บทที่ 2  เอกสารและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3.บทที่ 3  วิธีดำเนินการศึกษา
4.บทที่ 4  ผลการศึกษา
5.บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.สรุป หน้า 8-10 จาก Link ต่อไปนี้
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/17905/183356.pdf

ส่งงานท้ายคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 13 (1 คะแนน) พ.15/02/60งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ส่งไฟล์งานทั้งเล่ม ปก – บรรณานุกรม  ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป  (ไฟล์ Word  ส่งมาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/)

ตรวจสอบการส่ง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

งานที่ส่ง
1.เรื่องสภาวะการว่างงาน, Website, นำเสนอสรุป
2.เรื่องท้องในวัยเรียน, Website, นำเสนอสรุป
3.เรื่องปัญหาการติดบุหรี่, Website, นำเสนอสรุป
4.เรื่องปัญหาป่าไม้, Website, นำเสนอสรุป
5.เรื่องขยะท่วมโลก, Website, นำเสนอสรุป
6.เรื่องยาเสพติด, Website, นำเสนอสรุป
7.เรื่องภาวะโลกร้อน, Website, นำเสนอสรุป
8.เรื่องพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน, Website, นำเสนอสรุป

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่างwebโครงงานคอม

http://www.c-tech.ac.th/form/tea_19.pdf
http://is.kruhot.net/?page_id=99


%d bloggers like this: