โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2 (ง30217)

เวลาเรียน อ.(3-4)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน

………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<< >>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (ครั้งละ 5 คะแนน) อ.08/11/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ค้นคว้าและอธิบายโปรแกรมต่อไปนี้ ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง
1.Microsoft Access 2013
2.Microsoft Excel 2013
3.Microsoft OneNote 2013
4.Microsoft Outlook 2013
5.Microsoft PowerPoint 2013
6.Microsoft Project 2013
7.Microsoft Publisher 2013
8.Microsoft Visio 2013
9.Microsoft Word 2013

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.22/11/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.Cloud computing คือ
2.Cloud computing เพื่อการเรียน จงอธิบาย
3.Google docs คือ
4.Office 365 คือ
5.Adobe Creative Cloud  คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) อ.29/11/59 –งานเดี่ยว–
1.สมัคร ใช้ Google Docs (Drive) และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง
2.สมัคร ใช้ OneDrive และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (ครั้งละ 5 คะแนน) อ.06/12/59 –งานเดี่ยว–
นำเสนอ Tips เทคนิค การใช้โปรแกรมสำนักงาน
1.ชื่อเรื่อง
2.คำอธิบาย
3.วิธีทำพร้อมรูปภาพประกอบ
4.นำเสนอและสอนเพื่อนๆในห้องเรียน
5.อ้างอิง

>>เรื่องที่นำเสนอ<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) อ.06/12/59 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม รายชื่อกลุ่ม ม.5/3(Com)
ทำรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การ Print การติดตั้ง การแชร์ แบบต่างๆ
Presentation นำเสนองาน
2.โปรแกรม Office แบบ Freeware และ Office ใน Smart Phone, 2
Presentation นำเสนองาน
3.Office แบบ Cloud, One Dive, Google docs, Office365
Presentation นำเสนองาน

นำเสนอและแสดงวิธีการใช้งาน
ส่ง ไฟล์รายงาน Word  มาที่ https://www.facebook.com/Krusongsak1/

นำเสนอ วัน อ.20/12/59
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) อ.27/12/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา หัวข้อต่อไปนี้
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
คู่มือ Google From
และสร้างงานด้วย Google ฟอร์ม (From) 1 ชิ้นงาน
โดยใช้ทุกประเภทคำถามและการออกแบบ

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) อ.10/01/60 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียน ศึกษาเรื่อง
การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
บรรณานุกรมอัตโนมัติ
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

และให้นำความรู้มาใช้ทำรายงาน
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
-ปก
-คำนำ
-(อัตโนมัติ) สารบัญ, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง(ถ้ามี)
-เนื้อหา อย่างน้อย 15 หน้า
อ้างอิง (บรรณานุกรม)
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ http://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายใน อ.31/01/60

งานที่ส่ง
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ประเภทของคอมพิวเตอร์
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
เรื่องความรู้คอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
เรื่องภาษาซี
เรื่องระบบปฏิบัติการ
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.17/01/60 –งานเดี่ยว–Word-
ให้นักเรียนศึกษา จากคลิปต่อไปนี้
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
และ สร้างเอกสาร ประกอบด้วย ปก คำนำ สารบัญ บทที่ 1  เนื้อหา 2 หน้า บทที่ 2  เนื้อหา 2 หน้า บรรณานุกรรม โดยใส่เลขหน้าตามที่กำหนด
ส่งงานท้ายคาบเรียน
……………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.31/01/60 –งานเดี่ยว–
ออกข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
กำหนดให้ข้อ ถูกต้อง
ข้อ1-4  จาก Tips งานย่อย 3 ของตนเองที่นักเรียน นำเสนอ Tips ละ 1 ข้อ
ข้อ 5 จาก งาน ก#2 ของกลุ่มตนเอง ห้ามซ้ำกัน

>>ส่งข้อสอบ<<      ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

งานย่อย 8 (5 คะแนน) พฤ.18/01/61 –งานเดี่ยว–
ออกข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
กำหนดให้ข้อ  ถูกต้อง
โดยใช้เนื้อหาจากงานย่อย 1-7, งาน ก#1-2 และงาน #3 (เลือก 5 งาน งานละ 1 ข้อ) ห้ามลอกกัน

>>ส่งข้อสอบ<<      ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน

 

https://www.facebook.com/supoets
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
22 เทคนิคที่ “คนใช้ Excel” ต้องรู้

%d bloggers like this: