พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

เวลาเรียน จ.(7)_5/4

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.31/10/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนใดได้บ้าง อย่างไร
2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอธิบายวิธีใช้
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) จ.31/10/59 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนรายงานแบบออนไลน์ เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.5/4

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานนำเสนอ ของกลุ่มตนเอง (Upload งานนำเสนอ ไว้ที่ www.slideshare.net)
Link บทเรียนรายงานแบบออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) จ.14/11/59

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.07/11/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าและอธิบายพร้อมวาดรูปตามหัวข้อต่อไปนี
1. วาดรูป สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. วาดรูป ของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. switch case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (10 คะแนน) จ.21/11/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการเขียนโปรแกรรม จำนวน 2 เรื่อง (บังคับ 1 course  ages 18)
จาก https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/
โดยบันทึก certificate และ บันทึกหน้าจอในเรื่องที่ผ่าน
รวบรวบไว้กับ งาน ก#1 บันทึกออนไลน์

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.28/11/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.การคิดของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2.ดิจิตอล คือ อะไร
3.อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4.ซูโดโค้ด (Pseudo Code) คืออะไร
5.ถ้าจะให้คอมพิวเตอร์ทำตามสิ่งที่เราต้องการ มีขั้นตอนการทำอย่างไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.14/12/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ฟังก์ชัน printf()

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) จ.26/12/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
จาก งานย่อย 4  เพิ่มฟังก์ชัน scanf()
และ พิมพ์โปรแกรมตามผังงานนี้
images
อ้างอิงรูปภาพ : http://www.technonp.ac.th/student3/fernhtml/4.html (01/07/2557)

อธิบายผังงาน
รับข้อมูล 2 ค่า
นำมายกกำลัง 2 และบวกกัน เก็บไว้ที่ x
แสดงผล ค่า x

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) พ.04/01/60 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
พิมพ์ใส่  Word  >>>โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.5/4

1.โค้ดโปรแกรมแสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้ทำงานตามโจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1   (Draw.io หรือ cacoo.com)
ปริ้นส่ง A4

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.09/01/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
ฟังก์ชัน if, if-else, switch-case
และศึกษาผังแบบ if, if-else, switch-case

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย7 (5 คะแนน) จ.23/01/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
ฟังก์ชัน while, do…while
และศึกษาผังแบบ while, do…while

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) จ.30/01/60 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนจดบันทึก สรุปการเขียนผังงาน

ส่งคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks-13.12

Dev-C++ 5.11

ศึกษาเพิ่มเติม
บทเรียนภาษาซี
https://sites.google.com/site/cprogramingbypanus/home
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
http://www.tice.ac.th/division/website_c/index_1.htm
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html
http://www.comscidev.com/
วิธีการใช้ Google Sites
Draw.io เครื่องมือวาด flowchart แบบออนไลน์
https://www.livecoding.tv/
codebeautify.org/
แปลงความคิดในหัว (Flowchart) ให้กลายเป็น Code
https://www.sololearn.com/

App Android
https://programminghub.io/
http://compiler.programminghub.io/
CppDroid   วิธีใช้

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน
https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/

%d bloggers like this: