การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

เวลาเรียน พ.(3-4)_6/3, พฤ.(3-4)_6/1, ศ.(3-4)_6/2

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.6/1–    –ม.6/2    –ม.6/3
<<<<<< >>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.02/11/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนใดได้บ้าง อย่างไร
2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอธิบายวิธีใช้
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พ.02/11/59 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนรายงานแบบออนไลน์ เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 2, กลุ่ม 2 บทที่ 3, กลุ่ม 3 บทที่ 4, กลุ่ม 4 บทที่ 5, กลุ่ม 5 บทที่ 6, กลุ่ม 6 บทที่ 12และการสร้าง App Android
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)  พ.16/11/59

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พ.09/11/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าและอธิบาย
1.ภาษา Java คือ
2.โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Java   3  ตัวอย่าง
3.ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java  1 ตัวอย่าง
4.ภาษา Java ใช้ทำอะไรได้บ้าง
5.Web site ที่สอนภาษา Java  4 ตัวอย่าง(website)
6.Eclipse คืออะไร
7.การติดตั้ง Eclipse

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (10 คะแนน) พ.23/11/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการเขียนโปรแกรรม จำนวน 5 เรื่อง (บังคับ 1 course  ages 18)
จาก https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/
โดยบันทึก certificate และ บันทึกหน้าจอในเรื่องที่ผ่าน
รวบรวบไว้กับ งาน ก#1 บันทึกออนไลน์

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พ.23/11/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าและอธิบาย
1.OOP  มาจากคำว่า  และอธิบายแนวคิด
2.เมธอด(Methods)
3.อาร์กิวเมนต์(Arguments)
4.พารามิเตอร์(Parameter)
5.Class และ Object  ต่างกันอย่างไร

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.30/11/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ติดตั้ง โปรแกรม Eclipse
ทดสอบสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Java
-แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.14/12/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
เขียนโปรแกรมการรับค่าจาก Keyboard
-แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
-รับค่าตัวเลข 2 จำนวน
แสดงผลลัพธ์ของผลบวก

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) พ.04/01/60 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา
พิมพ์ใส่  Word  ตามโจทย์ดังนี้  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

1.โค้ดโปรแกรมแสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และโค้ดโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนด
หรือศึกษาจาก Learn Java
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1 และคำอธิบายการทำงานของโปรแกรม
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1   (Draw.io หรือ cacoo.com)
ปริ้นส่ง A4

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พ.11/01/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
จากงานย่อย 5 เขียนโปรแกรม เงื่อนไข แบบ if, if-else
และศึกษาผังงานแบบ if, if-else

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) พ.25/01/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
จากงานย่อย 5 เขียนโปรแกรม Loop  while, do…while
และศึกษาผังแบบ while, do…while

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) พ.01/02/60 –งานเดี่ยว–
ใหันักเรียนเขียน APP ด้วย iBuildApp
ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (5 คะแนน) พ.08/02/60 –งานเดี่ยว–
ใหันักเรียนเขียน APP ด้วย Android Studio
ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Bluestacks
Eclipse
Android Studio

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การสร้าง แบบทดสอบ App for Android.pdf
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
AppInventor
iBuildApp
เริ่มต้นสร้าง Project บน Android ด้วย Android Studio
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/java/index.htm
http://ugotjava.blogspot.com/
http://code.function.in.th/java-base
Draw.io เครื่องมือวาด flowchart แบบออนไลน์
แปลงความคิดในหัว (Flowchart) ให้กลายเป็น Code
https://www.sololearn.com/

App Android
https://programminghub.io/
Learn Java

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน
https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/
https://www.codecademy.com/learn/learn-java

%d bloggers like this: