การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

เวลาเรียน จ.(ุ3-4)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.31/10/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ถ้านำฐานข้อมูลมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อย่างไร
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) จ.31/10/59 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนและรายงานแบบออนไลน์  เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.5/3         คู่มือการใช้ WordPress

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานนำเสนอ ของกลุ่มตนเอง (Upload งานนำเสนอ ไว้ที่ www.slideshare.net)
Link บทเรียนและรายงานแบบออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) จ.14/11/59

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.07/11/59  -งานเดี่ยว-เขียน-
ค้นคว้าและเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.21/11/59  -งานเดี่ยว-เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพประกอบ
– รีเลชั่น(Relation)
– ทูเพิล(Tuple)
– แอททริบิวต์(Attribute)
– คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
– ดีกรี(Degree)
– โดเมน(Domain)
– Primary Key
– Foreign Key
– Candidate Key
– แบบจำลองข้อมูล(Data Model)

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.28/11/59  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล 5 โปรแกรม
2. ภาษา PHP คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลอย่างไร
3. Data Center คืออะไร   และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. หลักการทำงานของ Google
5. วาดรูป โครงสร้างฐานข้อมูล Bit Byte field record file จำนวน 1 รูป

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4  (5 คะแนน) จ.19/12/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างฐานข้อมูล โดยสร้างตารางและกำหนดเขตข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5  (5 คะแนน) จ.26/12/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างฐานข้อมูล โดยสร้างตารางจำนวน 3 ตาราง
และกำหนดเขตข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#3 (15 คะแนน) จ.09/01/59 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2  คน  รายชื่อกลุ่ม ม.5/3

ให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้เรื่อง เอกสารการอบรม Access 2010
และจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม
1.มีอย่างน้อย 3 ตาราง
2.แต่ละตารางควรมี อย่างน้อย 10 เรคอร์ด
3.มีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของตารางได้
4.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ   *วิธีการแทรกภาพ
5.มีการแสดงผลรายงาน
6.มีหน้า Menu ชื่อโปรแกรม ผู้จัดทำ
7.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
8.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนอ(ทุกคน)และส่งงาน ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6  (5 คะแนน) จ.09/01/59 –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 5 ให้นักเรียนสร้างรายงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 7  (5 คะแนน) จ.23/01/60 –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 6 ให้นักเรียนสร้างฟอร์ม ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 8  (5 คะแนน) จ.30/01/60 –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 5 ให้นักเรียนสร้างQuery ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 9  (5 คะแนน) จ.06/02/60  –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 6, 7, 8 ให้นักเรียนสร้างหน้า Menu จาก Form ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 10  (5 คะแนน) อ.20/02/60  –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 4, 5, 6, 7, 8, 9
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม Database 1 โปรแกรม

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เอกสารการอบรม Access 2010
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน
การแทรกภาพลงฐานข้อมูล Access 2007
การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์

%d bloggers like this: