เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

 

เวลาเรียน  พ.(7)_5/3, พ.(8)_5/5, พฤ.(4)_5/4, ศ.(4)_5/1, ศ.(6)_5/2

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      –ม.5/1–    –ม.5/2–    –ม.5/3–    –ม.5/4–    –ม.5/5–     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พ.17/05/60 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์
รายชื่อกลุ่ม    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feed RSS ข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่   ส่งงานกลุ่ม (Send)      ตรวจสอบการส่ง (Check)

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) พ.07/06/60
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.24/05/60  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.นักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์กับการเรียนวิชานี้ได้อย่างไร
2.การพัฒนาโปรแกรมจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้างต่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง  (Check)

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) ศ.09/06/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. HTTP กับ HTTPS แตกต่างกันอย่างไร
2. HDMI คืออะไร และจุดเด่น
3. NFC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
4. 5G คืออะไร และประเทศที่กำลังพัฒนา 5G ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง
5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ” อนาคตรายการทีวีกับการรับชมผ่าน internet ”

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) ศ.16/06/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. Wi-Fi กับ Wireless เหมือนกันหรือต่างกัน
2. อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในโลกอนาคต 10 อาชีพ
3. อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4. นักเรียนคิดว่างานอะไรที่ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้
5. Fiber คือ อะไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) ศ.23/06/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างอัลกอริทึ่ม มา 1 ตัวอย่าง
2. ยกตัวอย่าง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียน APP มา 5 ภาษา
3. วิธีแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง และ เลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
4. นักเรียนคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมมีความสำคัญหรือไม่ เพราะอะไร
5. HTML5   คืออะไร

ส่งท้ายคาบ

………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.05/07/60 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ลิขสิทธิ์มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นความสำคัญ
2. ยกตัวอย่างการกระทำความผิด ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 5 ตัวอย่าง
3. ทำไมประเทศเกาหลีใต้ จึงพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว
4. ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ และทำอะไร 5 ตัวอย่าง
5. ถ้าบริษัทที่นักเรียนทำงานลอกผลงานของผู้อื่น จะเกิดอะไรขึ้น กับบริษัทหรือพนักงานในบริษัทนี้

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.12/07/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้ตอบคำถาม จากหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 หน้า 65 จำนวน 10 ข้อ

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) พฤ.20/07/60 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน จัดทำ Presentation Online
ด้วย โปรแกรม Prezi,  คู่มือการใช้งาน Prezi

1. หัวข้อตามที่ ครูกำหนด
2. Presentation  อย่างน้อย 15 Step
3. มีการใส่ อ้างอิง รูปภาพและเนื้อหาถูกต้อง
4. ความสวยงามและน่าสนใจ (อาจมีการนำเสนอหน้าห้อง)
5.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง  (Check)

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พฤ.03/08/60  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างงานเว็บเพจนำเสนอและเผยแพร่ด้วยโปรแกรม
https://sway.com/
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ส่วนประกอบของพริกกะเหรี่ยง
2.อธิบายข้อมูลพื้นบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป
3. มีรูปภาพประกอบ ตามแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4.รูปภาพผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง  (Check)
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway
คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) พ.16/08/60 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา หัวข้อต่อไปนี้
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
คู่มือ Google From
และสร้างงานด้วย Google ฟอร์ม (From) 1 ชิ้นงาน
โดยใช้ทุกประเภทคำถามและการออกแบบ

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน

………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (10 คะแนน) พ.30/08/60 –งานเดี่ยว–
สร้าง infographic โดยศึกษาข้อมูลจาก Link ต่อไปนี้

http://www.learn.in.th/rspg-ifg2/

งานสำหรับส่งในวิชานี้ให้ส่งเป็นงานเดี๋ยว 1 คน 1 ชิ้นงาน
และ
นักเรียนคนใดสนใจส่งประกวดให้ติดต่อที่ครูอีกครั้ง

**ข้อควรระวัง ลิขสิทธิ์ภาพและฟอนต์**

แนะนำเว็ปฟอนต์ http://www.f0nt.com/

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง  *ใส่ชื่อตนเองในรูปด้วย

ส่งภายใน 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

https://www.slideshare.net/chueachatchai/poster-infographic
http://oknation.nationtv.tv/blog/digitalmarketing/2013/01/01/entry-2
http://www.krujongrak.com/infographics/infographics_information.pdf
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
VDO วิธีการใช้งาน Prezi
http://prezi.com/xyisbizviu_n/training-is/
PPT ขั้นเทพ 5 rules
วิธีการใช้ Google Sites
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway
คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น

http://ets.kmutt.ac.th/files/Manual_PDFAnimaker.pdf
http://muit.mahidol.ac.th/enews/multimedia/download/201610.pdf
https://www.facebook.com/theanimaker

Advertisements
%d bloggers like this: