วิชาIS3 (I30903)

เวลาเรียน  จ.(3-4)_6/2

>>>>การประเมินผล ผลการเรียน ผ/มผ<<<<

ม.6/2

>>>>ผลงานนักเรียน<<<

คำอธิบายและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

>> รายชื่อแบ่งกลุ่ม ม.6/2

ส่ง Web กลุ่ม   ส่งงาน      ตรวจสอบการส่ง
……………………………………………………………………..

กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
กลุ่มที่ 4 ออมวันนี้ มีวันหน้า
กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..

สรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มควรทำส่ง

1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นำเสนอ
อภิปราย โครงการ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
3. ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
4. จัดทำ Web
นำเสนอโครงการ
5. สรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม (ส่งไฟล์ผ่านแล้ว ปรินท์ เข้าเล่ม แบบสันกาว)
6.
นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
นำเสนอและส่งสรุปโครงการ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
**ควรมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอนการทำงาน**
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 1 (2 คะแนน) จ.15/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ชี้แจง IS2 ได้ทำอะไรบ้าง
กลุ่มที่ 1 ชีวิตใหม่
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3 หนังสั้น ภาวะโลกร้อน
กลุ่มที่ 4 เหตุที่ต้องทำ
กลุ่มที่ 5 ปัญหาขยะ
กลุ่มที่ 6 ปัญหาการติดโซเชียล
กลุ่มที่ 7 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 2 (5 คะแนน) จ.15/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มและประชุมเสนอหัวข้อ IS3
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 3 (5 คะแนน) จ.29/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน เสนอหัวข้อ IS3 นำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
กลุ่มที่ 4 โครงงานออมวันนี้ มีวันหน้า
กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 4 (5 คะแนน) จ.05/06/60 –งานกลุ่ม
เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

–การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในโครงการ)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
–เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป

บทที่1 กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
บทที่1 กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
บทที่1 กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
บทที่1 กลุ่มที่ 4 โครงงานออมวันนี้ มีวันหน้า
บทที่1 กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
บทที่1 กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
บทที่1 กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง 
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน

%d bloggers like this: