วิชาIS3 (I30903)

เวลาเรียน  จ.(3-4)_6/2

>>>>การประเมินผล ผลการเรียน ผ/มผ<<<<  ม.6/2

>>>>ผลงานนักเรียน<<<<

คำอธิบายและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

>> รายชื่อแบ่งกลุ่ม ม.6/2

ส่ง Web กลุ่ม   ส่งงาน      ตรวจสอบการส่ง
……………………………………………………………………..

กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
กลุ่มที่ 4 ออมวันนี้ มีวันหน้า
กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..

สรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มควรทำส่ง

1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นำเสนอ
อภิปราย โครงการ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
3. ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
4. จัดทำ Web
นำเสนอโครงการ
5. สรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม (ส่งไฟล์ผ่านแล้ว ปรินท์ เข้าเล่ม แบบสันกาว)
6.
นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
นำเสนอและส่งสรุปโครงการ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
**ควรมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอนการทำงาน**
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 1 (2 คะแนน) จ.15/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ชี้แจง IS2 ได้ทำอะไรบ้าง
กลุ่มที่ 1 ชีวิตใหม่
กลุ่มที่ 2 ปัญหาสิ่งเสพติด
กลุ่มที่ 3 หนังสั้น ภาวะโลกร้อน
กลุ่มที่ 4 เหตุที่ต้องทำ
กลุ่มที่ 5 ปัญหาขยะ
กลุ่มที่ 6 ปัญหาการติดโซเชียล
กลุ่มที่ 7 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 2 (5 คะแนน) จ.15/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มและประชุมเสนอหัวข้อ IS3
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 3 (5 คะแนน) จ.29/05/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน เสนอหัวข้อ IS3 นำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
กลุ่มที่ 4 โครงงานออมวันนี้ มีวันหน้า
กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 4 (5 คะแนน) จ.05/06/60 –งานกลุ่ม
เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

–การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในโครงการ)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
–เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป

บทที่1 กลุ่มที่ 1 ปัญหาการศึกษา
บทที่1 กลุ่มที่ 2 กระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด
บทที่1 กลุ่มที่ 3 ต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่
บทที่1 กลุ่มที่ 4 โครงงานออมวันนี้ มีวันหน้า
บทที่1 กลุ่มที่ 5 ของใช้จากขยะ
บทที่1 กลุ่มที่ 6 ละสายตามาหาความรู้
บทที่1 กลุ่มที่ 7 Disney D.I.Y
……………………………………………………………………..

กิจกรรม ก#1 (5 คะแนน) จ.26/06/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน ประชุมกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1.หลักการและเหตุผล (ที่มาและความสำคัญ)
2.กิจกรรมที่จะทำ (ที่ก่อประโยชน์ต่อสาธารณะ)
3.วิธีวัดและประเมินผลกิจกรรมที่จะทำ

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 5 (5 คะแนน) อ.04/07/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนศึกษาบทที่2 ตัวอย่าง IS3 1/2558, IS3_1/2557, IS3_1/2556
และจัดทำบทที่ 2

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 6 (5 คะแนน) อ.11/07/60 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนศึกษาบทที่3 ตัวอย่าง IS3 1/2558, IS3_1/2557, IS3_1/2556
และจัดทำบทที่ 3

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม ก#2 (15 คะแนน) จ.31/07/60 –งานกลุ่ม
Web Site รวบรวมงานกลุ่ม
ส่ง Web กลุ่ม   ส่งงาน      ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
……………………………………………………………………..

กิจกรรม #3 (15 คะแนน) จ.31/07/60 งานกลุ่ม
รายงานสรุปโครงการ กลุ่มละ 1 เล่ม Print สี เข้าเล่ม แบบสันกาว
*ส่งไฟล์งาน ตรวจก่อน Print

สิ่งที่แต่ละกลุ่มควรมี ในการสรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม
1. ปก (กระดาษหนา) ปกใน
2. บทคัดย่อ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 โครงการ
(การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ)
8. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
10. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
11. บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล
12. บรรณานุกรม
13. ภาคผนวก  ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
– สรุปผลการอภิปรายของเพื่อนๆ
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– PPT  ต่างๆ
14. ภาพไวนิล นำเสนอ
15. ภาพแผ่นพับ
16. ภาพ web site เผยแพร่ และLink
17. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
18. CD ไฟล์เอกสาร ติดด้านในปกหลัง ประกอบด้วย
– ไฟล์ต้นฉบับ เล่มรายงาน
– ไฟล์ต้นฉบับ งานนำเสนอต่าง ๆ
– ไฟล์ต้นฉบับ ไวนิล นำเสนอ
– ไฟล์ต้นฉบับ แผ่นพับ

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 7 (5 คะแนน) จ.08/08/60 –งานกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้าของงานครั้งที่ 1

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 8 (10 คะแนน) จ.04/09/60 –งานกลุ่ม
ไวนิล นำเสนอ 1 ป้าย  (80 cm X 120 cm)

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 9 (10 คะแนน) จ.04/09/60 –งานกลุ่ม
แผ่นพับ

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

สอบ (20 คะแนน) จ.04/09/60 –งานกลุ่ม
นำเสนอสิ่งที่ได้ปฏิบัติ และสรุปผล
อภิปรายและตอบคำถามต่างๆ

นำเสนอ(ทุกคน) ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ (จ.18/09/60)

ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มเพื่อนๆ
–ม.6/2–  กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7
……………………………………………………………………..

งานที่ส่ง
ส่ง Web กลุ่ม   ส่งงาน      ตรวจสอบการส่ง

1.เรื่องปัญหาการศึกษา, Website, นำเสนอสรุป
2.เรื่องกระถางหนึ่งใบต้านภัยยาเสพติด, Website, นำเสนอสรุป
3.เรื่องต้นเล็กๆเพื่อโลกใบใหม่, Website, นำเสนอสรุป
4.เรื่องออมวันนี้ มีวันหน้า, Website, นำเสนอสรุป
5.เรื่องของใช้จากขยะ, Website, นำเสนอสรุป
6.เรื่องละสายตามาหาความรู้, Website, นำเสนอสรุป
7.เรื่องDisney D.I.Y, Website, นำเสนอสรุป
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง 
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน

Advertisements
%d bloggers like this: