การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

เวลาเรียน  อ.(1-2)_6/2, ศ.(1-2)_6/3, ศ.(7-8)_6/1

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                          15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     –ม.6/1–    –ม.6/2–    –ม.6/3–     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) อ.16/05/60 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.แนวทางการพัฒนาโปรแกรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาโปรแกรมเพื่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้าง
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง  (Check)

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) อ.16/05/60 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่   ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง (Check)

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) อ.30/05/60
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.23/05/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี
1. วาดรูป สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. วาดรูป ของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. switch case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.06/06/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ฟังก์ชัน printf() ให้นักเรียนศึกษา Link ต่อไปนี้
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_program_structure.htm
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_variables.htm

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) อ.13/06/60  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน printf()
2. ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน scanf()
3. ประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูลต่างๆ
4. อาร์กิวเมนต์(argument) คือ
5. พารามิเตอร์ (parameter) คือ

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) อ.20/06/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
ฟังก์ชัน scanf()
ให้นักเรียนศึกษา Link ต่อไปนี้
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_input_output.htm
https://goo.gl/huc4T2
และ พิมพ์โปรแกรมตามผังงานนี้
images
อ้างอิงรูปภาพ : http://www.technonp.ac.th/student3/fernhtml/4.html (01/07/2557)

อธิบายผังงาน
รับข้อมูล 2 ค่า
นำมายกกำลัง 2 และบวกกัน เก็บไว้ที่ x
แสดงผล ค่า x

ส่งภายในคาบเรียน

………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 5 (5 คะแนน) ศ.23/06/60 –งานเดี่ยว–เขียน-
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมDev-C  เขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้
(วิธีการใช้งาน DevC++ เบื้องต้น)
เช่น
#include <stdio.h>
main()
{
printf(“Hello, World! \n”);
getch();
}
ผลลัพธ์ คือ Hello, World!

ตัวอย่างจำนวน 5 ข้อ

12345
ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks-13.12

Dev-C++ 4.9.9.2

ศึกษาเพิ่มเติม
บทเรียนภาษาซี
https://sites.google.com/site/cprogramingbypanus/home
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html
http://www.comscidev.com/
วิธีการใช้ Google Sites
Draw.io เครื่องมือวาด flowchart แบบออนไลน์
https://www.livecoding.tv/

App Android
https://programminghub.io/
http://compiler.programminghub.io/
CppDroid   วิธีใช้

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

%d bloggers like this: