การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

เวลาเรียน  พ.(2)_6/4

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     –ม.6/4–     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พ.17/05/60 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์  เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 3, กลุ่ม 2 บทที่ 4, กลุ่ม 3 บทที่ 5, กลุ่ม 4 บทที่ 6
รายชื่อกลุ่ม    ม.6/4
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่   ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง (Check)

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) จ.31/05/60
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.24/05/60  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.นักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์กับการเรียนวิชานี้ได้อย่างไร
2.การพัฒนาโปรแกรมจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้างต่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง (Check)

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (10 คะแนน) พ.07/06/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการเขียนโปรแกรรม Python
จาก https://www.codecademy.com/learn/python

รวบรวบไว้กับ งาน ก#1 บันทึกออนไลน์

คลิก>>ส่งงาน (Send)      ตรวจสอบการส่ง (Check)

ส่งก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พ.14/06/60 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
คำสั่ง print ให้นักเรียนศึกษา Link ต่อไปนี้
https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/python/python_variable_types.htm

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD

python

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
หนังสือ Programming expert with Python โดย ผศ สุชาติ คุ้มมะณี (ฟรี) เข้ากันได้กับ Python 3
วิธีการใช้ Google Sites
https://sites.google.com/site/dotpython/
http://www.tutorialspoint.com/python/
http://ninjapy.programming.in.th/
https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
https://www.livecoding.tv/
แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมสำหรับนิสิต ปี 1
Python 101 Clip
https://www.codecademy.com/learn/python

App Android
https://programminghub.io/
http://compiler.programminghub.io/

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

%d bloggers like this: