เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

เวลาเรียน  จ.(1)_5/3, พ.(8)_5/5, พฤ.(4)_5/4, ศ.(4)_5/1, ศ.(6)_5/2

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      –ม.5/1–    –ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) ศ.27/05/59 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites
รายชื่อกลุ่ม    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) ศ.10/06/59
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.23/05/59  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน ผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) จ.30/05/59
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.23/05/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. HTTP กับ HTTPS แตกต่างกันอย่างไร
2. HDMI คืออะไร และจุดเด่น
3. NFC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
4. 5G คืออะไร และประเทศที่กำลังพัฒนา 5G ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง
5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ” อนาคตรายการทีวีกับการรับชมผ่าน internet ”

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2G (5 คะแนน) จ.30/05/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีวิธีการใดบ้างและจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้าง
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) ศ.03/06/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. Wi-Fi กับ Wireless เหมือนกันหรือต่างกัน
2. อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในโลกอนาคต 10 อาชีพ
3. อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4. นักเรียนคิดว่างานอะไรที่ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้
5. ADSL คือ อะไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) ศ.10/06/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างงานเว็บเพจนำเสนอและเผยแพร่ด้วยโปรแกรม
https://sway.com/
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ส่วนประกอบของพริกกะเหรี่ยง
2.อธิบายข้อมูลพื้นบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป
3. มีรูปภาพประกอบ ตามแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4.รูปภาพผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway
คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พฤ.30/06/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้ตอบคำถาม ในหนังสือหน้า 34 จำนวน 10 ข้อ

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พฤ.07/07/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างอัลกอริทึ่ม มา 1 ตัวอย่าง
2. ยกตัวอย่าง ภาษาคอมพิวเตอร์ มา 5 ตัวอย่าง
3. วิธีแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง และ เลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
4. นักเรียนคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมมีความสำคัญหรือไม่ เพราะอะไร
5. HTML5   คืออะไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) พฤ.28/07/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ลิขสิทธิ์มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นความสำคัญ
2. ยกตัวอย่างการกระทำความผิด ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 5 ตัวอย่าง
3. ทำไมประเทศเกาหลีใต้ จึงพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว
4. ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ และทำอะไร 5 ตัวอย่าง
5. ถ้าบริษัทที่นักเรียนทำงานลอกผลงานของผู้อื่น จะเกิดอะไรขึ้น กับบริษัทหรือพนักงานในบริษัทนี้

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) จ.01/08/59 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน จัดทำ Presentation Online
ด้วยโปรแกรม Prezi

1. หัวข้อตามที่ ครูกำหนด
2. Presentation  อย่างน้อย 15 Step
3. มีการใส่ อ้างอิง รูปภาพและเนื้อหาถูกต้อง
4. ความสวยงามและน่าสนใจ (อาจมีการนำเสนอหน้าห้อง)
5.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (10 คะแนน) จ.08/08/59  –งานเดี่ยว–เขียนหรือComputer-
ให้นักเรียนคิดและออกแบบ นวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต
1. ตั้งชื่อ  วาดภาพ และระบายสี
2. อธิบายวิธีใช้งาน หลักการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ วัสดุที่ใช้อย่างละเอียด
3. บอกขนาด กว้าง ยาว สูง  และน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 หน้า A4 (ส่งเป็น Link รูปภาพ)
ตัวอย่าง 1/58  1/57  1/56

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (5 คะแนน) จ.29/08/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. internet of things (IoT)
2. Smart Farm
3. Big Data
4. Cloud Computing
5. 3D Printing
6. AI คืออะไร  และจะส่งผลอย่างไรต่อโลกในอนาคต
7. Deep learning

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
VDO วิธีการใช้งาน Prezi
http://prezi.com/xyisbizviu_n/training-is/
PPT ขั้นเทพ 5 rules
วิธีการใช้ Google Sites
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway
คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น

Advertisements
%d bloggers like this: