การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

เวลาเรียน  จ.(4)_6/4

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.6/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.23/05/59  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการประมวลผลข้อมูล และผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) จ.30/05/59
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) จ.30/05/59 –งานกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites
เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 3, กลุ่ม 2 บทที่ 4, กลุ่ม 3 บทที่ 5, กลุ่ม 4 บทที่ 6
รายชื่อกลุ่ม    ม.6/4
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) จ.13/06/59
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2G (5 คะแนน) จ.30/05/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.นักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์กับการเรียนวิชานี้ได้อย่างไร
2.การพัฒนาโปรแกรมจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้างต่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ Facebook หรือ ID Line รูปผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.13/06/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. วาดรูป โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
2. วาดรูป ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
3. ภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์  10 ภาษา
4. ความแตกต่างของการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง และโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. การทดสอบและแก้ที่ผิดในโปรแกรม

ส่งท้ายคาบ
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.4/07/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. การค้นหาข้อมูล
2. การเรียงลำดับข้อมูล
3. โครงสร้างข้อมูล
4. ภาษาpython คือ
5. คำสั่งรับข้อมูล ในภาษา python คือ
6. คำสั่งแสดงผลข้อมูล ในภาษา python คือ

ส่งท้ายคาบ
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.11/07/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ภาษาไพทอนทำงานโดยการแปลคำสั่งแบบใด
2. โปรแกรมที่ใช้ เขียน python ได้แก่
3. การประกาศตัวแปร ภาษา python
4. ชนิดของข้อมูล ภาษา python
5. ตัวอย่างภาษา python

ส่งคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) จ.01/08/59 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษา python
พิมพ์ใส่  Word  >>>โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.6/4 หรือ
หาตัวอย่างโปรแกรม อย่างน้อย 10 statement ไม่รวม #(Comment)
และมีคำสั่งอื่น ๆ ด้วยนอกจาก print

1.โค้ดโปรแกรมแสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้ทำงานตามโจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for
หรือ
อธิบายตัวอย่างโปรแกรมที่นักเรียนค้นคว้ามา
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1   (Draw.io หรือ cacoo.com)
ปริ้นส่ง A4

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) จ.08/08/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
เขียนโปรแกรมแสดงผล และรับค่าตัวเลข

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.15/08/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง for

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) จ.29/08/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง for

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) จ.05/08/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง for

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (10 คะแนน) จ.12/09/59 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนจดบันทึก สรุปการเขียนผังงาน

ส่งก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
หนังสือ Programming expert with Python โดย ผศ สุชาติ คุ้มมะณี (ฟรี) เข้ากันได้กับ Python 3
วิธีการใช้ Google Sites
https://sites.google.com/site/dotpython/
http://www.tutorialspoint.com/python/
http://ninjapy.programming.in.th/
https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
https://www.livecoding.tv/
แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมสำหรับนิสิต ปี 1
Python 101 Clip

App Android
https://programminghub.io/
http://compiler.programminghub.io/

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

Advertisements
%d bloggers like this: