เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (ว30287)

เวลาเรียน ศ.(6-7)_4/5

คะแนน  50 คะแนน

– งาน ก#1                       15  คะแนน

– งาน ก#2                        5  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   30  คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.4/5     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………
งาน ก#1 (15 คะแนน) ศ.04/11/59  –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน  รายชื่อกลุ่ม
เรียนรู้และต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งาน
ออกแบบและประยุกต์ใช้ได้จริง
มีประโยชน์การใช้งานชัดเจน

ส่งชิ้นงาน
ก่อนสอบปลายกลางภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) ศ.11/11/59  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต คือ
2.การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต คือ
3.ยกตัวอย่างการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
4.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5.คอมพิวเตอร์ กับ ฟิสิกส์ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (1 คะแนน) ศ.25/11/59 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนค้นคว้า และนำเสนอหัวข้อ งาน ก#1   รายชื่อกลุ่ม

คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) ศ.25/11/59 -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.กล่องสมองกล SCI – BOX คือ
2.แผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A คือ
3.แผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C,D, P, O คือ
4.จอภาพ “SLCD” คือ
5.มอเตอร์ไฟตรง คือ
6.สเต็ปเปอร์มอเตอร์ คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (10 คะแนน) ศ.25/11/59 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนสร้าง Web Site นำเสนองาน งาน ก#1
1.ชื่องาน
2.ที่มาและความสำคัญ
3.ประโยชน์ที่ได้รับ
4.วัสดุและอุปกรณ์ (มีรูปภาพประกอบ)
5.ขั้นตอนการทำงาน (มีรูปภาพประกอบ)
6.วิธีใช้งาน (มีรูปภาพประกอบ)
7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
8.ผู้จัดทำ และอ้างอิง (ถ้ามี)

ส่งก่อนสอบปลายกลางภาค 1 สัปดาห์

กลุ่มที่ 1 เรื่องเครื่องตรวจเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดิน
กลุ่มที่ 2 เรื่องวงจรเตือนน้ำล้น
กลุ่มที่ 3 เรื่องระบบตรวจจับกรณีลืมปิดไฟห้อง
กลุ่มที่ 4 เรื่องวงจรต้นคริสมาส
กลุ่มที่ 5 เรื่องไฟติดเมื่อไรแสง
กลุ่มที่ 6 เรื่องเครื่่่องวัดความสะอาดของน้ำ
กลุ่มที่ 7 เรื่อง Sensors alert rats 

…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) ศ.02/12/59 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนนำเสนอความก้าวหน้าของงาน งาน ก#1
โดยทำเป็น Presentation มีหัวข้อดังต่อไปนี้
ชื่อเรื่อง  ที่มาของปัญหา  แนวคิด  ประโยชน์ที่ได้รับ แบบร่างของชิ้นงาน  อุปกรณ์ที่ต้องใช้

นำเสนอสัปดาห์ถัดไป
ตรวจสอบการส่ง
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) ศ.02/12/59 -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ลักษณะของข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ
2.บอกความหมายและประโยขน์ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกตัวอย่าง E-mail ของตนเอง
3.รูปแบบการอ้างอิง แหล่งข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต
4.ยกตัวอย่าง Website ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ  5 Web
5.โปรแกรมเบสิกแสตมป์เอดิเตอร์ คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) ศ.-16/12/59 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียน จัดทำ VDO นำเสนอการใช้งาน งาน ก#1
อธิบายวิธีติดตั้งกับสถานที่จริง วิธีการใช้งาน และแสดงตัวอย่างใช้งาน

กลุ่มที่ 1 เรื่องเครื่องตรวจเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดิน VDO
กลุ่มที่ 2 เรื่องวงจรเตือนน้ำล้น VDO
กลุ่มที่ 3 เรื่องระบบตรวจจับกรณีลืมปิดไฟห้อง VDO
กลุ่มที่ 4 เรื่องวงจรต้นคริสมาส VDO
กลุ่มที่ 5 เรื่องไฟติดเมื่อไรแสง  VDO
กลุ่มที่ 6 เรื่องเครื่่่องวัดความสะอาดของน้ำ VDO
กลุ่มที่ 7 เรื่อง Sensors alert rats  VDO

ส่งไฟล์ VDO และรวมไว้ที่ งานย่อย 4
ก่อนสอบปลายกลางภาค 1 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (5 คะแนน) ศ.-16/12/59  –งานกลุ่ม
นำเสนอและสรุปการทำงานกลุ่ม  รายชื่อกลุ่ม
อภิปราย ตอบคำถาม

นำเสนอสัปดาห์ถัดไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements
%d bloggers like this: