พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

เวลาเรียน พ.(4)_4/5, พ.(8)_5/4

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.4/5–    –ม.5/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.28/10/58  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นไฟล์เอกสารขนาด A4
1.ค้นหาข่าวสารด้าน Software หรือ App  ประกอบด้วย หัวข้อ รูปภาพประกอบ คำอธิบาย ผู้พัฒนา ความคิดเห็นของนักเรียน ผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    https://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) พ.04/11/58
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พ.28/10/58 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำรายงานออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.4/5    ม.5/4          (คู่มือการใช้ WordPress)

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม พ.11/11/58

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พ.04/11/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนใดได้บ้าง อย่างไร
2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอธิบายวิธีใช้
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พ.11/11/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี
1. วาดรูป สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. วาดรูป ของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. switch case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (10 คะแนน) พ.18/11/58 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการเขียนโปรแกรรม จำนวน 2 เรื่อง (1 course  ages 18)
จาก https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/
และบันทึก certificate หรือ บันทึกหน้าจอในเรื่องที่ผ่าน
โดยรวบรวบไว้กับ งานย่อย 1  บันทึกออนไลน์

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.02/12/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.การคิดของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2.ดิจิตอล คือ อะไร
3.อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4.ซูโดโค้ด (Pseudo Code) คืออะไร
5.ถ้าจะให้คอมพิวเตอร์ทำตามสิ่งที่เราต้องการ มีขั้นตอนการทำอย่างไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) พ.06/01/59 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
พิมพ์ใส่  Word  >>>โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.4/5   ม.5/4

1.แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้โปรแกรมทำงานตามโจทย์
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1
ส่งงาน เป็น ไฟล์ Word ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com

และปริ้น ส่งด้วย

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.13/01/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ฟังก์ชัน printf()

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พ.20/01/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
ฟังก์ชัน scanf()

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) พ.27/01/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
ฟังก์ชัน if, if  else

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย8 (5 คะแนน) พ.10/02/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
ฟังก์ชัน while, do…while

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks
Dev-C++ 5.11

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
บทเรียนภาษาซี
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html
http://www.comscicafe.com/article/1/cpp-lesson-1-tutortong
http://www.comscidev.com/
Draw.io เครื่องมือวาด flowchart แบบออนไลน์

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน
https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: