การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

เวลาเรียน จ.(3-4)_6/3จ.(6-7)_6/1, พฤ.(3-4)_6/2

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.6/1–    –ม.6/2    –ม.6/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.02/11/58  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นไฟล์เอกสารขนาด A4
1.ค้นหาข่าวสารด้าน Software หรือ App  ประกอบด้วย หัวข้อ รูปภาพประกอบ คำอธิบาย ผู้พัฒนา ความคิดเห็นของนักเรียน ผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    https://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) จ.09/11/58
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) จ.02/11/58 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำรายงานออนไลน์  โดย WordPress  เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 2, กลุ่ม 2 บทที่ 3, กลุ่ม 3 บทที่ 4, กลุ่ม 4 บทที่ 5, กลุ่ม 5 บทที่ 6, กลุ่ม 6 บทที่ 12และการสร้าง App Android
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    (คู่มือการใช้ WordPress)

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม พ.16/11/58

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.02/11/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนใดได้บ้าง อย่างไร
2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอธิบายวิธีใช้
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.09/11/58 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ภาษา Java คือ
2.โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Java   3  ตัวอย่าง
3.ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java  1 ตัวอย่าง
4.ภาษา Java ใช้ทำอะไรได้บ้าง
5.Web site ที่สอนภาษา Java  4 ตัวอย่าง(website)
6.Eclipse คืออะไร
7.การติดตั้ง Eclipse

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (10 คะแนน) จ.16/11/58 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการเขียนโปรแกรรม จำนวน 5 เรื่อง (1 course  ages 18)
จาก https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/
และบันทึก certificate หรือ บันทึกหน้าจอในเรื่องที่ผ่าน
โดยรวบรวบไว้กับ งานย่อย 1  บันทึกออนไลน์

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.30/11/58 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.OOP  มาจากคำว่า  และอธิบายแนวคิด
2.เมธอด(Methods)
3.อาร์กิวเมนต์(Arguments)
4.พารามิเตอร์(Parameter)
5.Class และ Object  ต่างกันอย่างไร

ส่งตัวแทน อธิบาย หน้าชั้น
ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#3 (15 คะแนน) จ.04/01/59 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
รายชื่อกลุ่ม    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
ให้นักเรียนสร้าง App จำนวน 1 App
(ศึกษาการใช้ iBuildApp)
โดยมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบ ตามความสนใจของนักเรียน
พร้อมทั้งแสดงรูปและชื่อผู้จัดทำ
ติดตั้งและทำงาน บน Android (Smartphone, Tablet)

ส่งงาน   >>ส่ง Link งาน<<      ตรวจสอบการส่ง
ส่งและนำเสนอก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (2 คะแนน) จ.04/01/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ติดตั้ง โปรแกรม Eclipse
ทดสอบสร้างไฟล์ของ Java

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.11/01/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
เขียนโปรแกรมการรับค่าจาก Keyboard
-แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
-รับค่าตัวเลข 2 จำนวน
แสดงผลลัพธ์ของผลบวก

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) จ.01/02/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
จากงานย่อย 6 เขียนโปรแกรม เงื่อนไข แบบ if, if-else

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) จ.15/02/59 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
จากงานย่อย 6 เขียนโปรแกรม เงื่อนไข แบบ while, do while

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Bluestacks
Eclipse
Android Studio
TeamViewer

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การสร้าง แบบทดสอบ App for Android.pdf
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
AppInventor
iBuildApp
Conduit Mobile
เริ่มต้นสร้าง Project บน Android ด้วย Android Studio
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/java/index.htm
http://ugotjava.blogspot.com/
วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer
Draw.io เครื่องมือวาด flowchart แบบออนไลน์

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน
https://code.org/ หรือ https://studio.code.org/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: