การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

เวลาเรียน พฤ.(ุ6-7)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) พฤ.29/10/58  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นไฟล์เอกสารขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน ผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    https://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) พฤ.29/10/58 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.5/3         คู่มือการใช้ WordPress

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

ริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม พฤ.19/11/58

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พฤ.29/11/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ถ้านำฐานข้อมูลมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อย่างไร
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พฤ.19/11/58  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พฤ.03/12/58  -งานเดี่ยว- -เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ และวาดภาพประกอบ
– รีเลชั่น(Relation)
– ทูเพิล(Tuple)
– แอททริบิวต์(Attribute)
– คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
– ดีกรี(Degree)
– โดเมน(Domain)
– Primary Key
– Foreign Key
– Candidate Key
– แบบจำลองข้อมูล(Data Model)

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พฤ.17/12/58  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล 5 โปรแกรม
2. ภาษา PHP คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลอย่างไร
3. Data Center คืออะไร   และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. หลักการทำงานของ Google
5. วาดรูป โครงสร้างฐานข้อมูล Bit Byte field record file จำนวน 1 รูป

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#3 (15 คะแนน) พฤ.07/12/57 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2  คน  รายชื่อกลุ่ม ม.5/3

ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม
1.มีอย่างน้อย 3 ตาราง
2.แต่ละตารางควรมี อย่างน้อย 10 เรคอร์ด
3.มีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
4.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ   *วิธีการแทรกภาพ
5.มีการแสดงผลรายงาน
6.มีหน้า Menu ชื่อโปรแกรม ผู้จัดทำ
7.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
8.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนอ(ทุกคน)และส่งงาน ก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5  (5 คะแนน) พฤ.14/01/59  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างฐานข้อมูล โดยสร้างตารางและกำหนดเขตข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6  (5 คะแนน) พฤ.21/01/59 –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 5 ให้นักเรียนสร้างรายงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 7  (5 คะแนน) พฤ.28/01/59 –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 6 ให้นักเรียนสร้างฟอร์ม ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 8  (5 คะแนน) พฤ.04/02/59  –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 7ให้นักเรียนสร้างหน้า Menu จาก Form ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 9  (10 คะแนน) อ.11/02/59  –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 5, 6, 7, 8
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม Database 1 โปรแกรม

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เอกสารการอบรม Access 2010
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน
การแทรกภาพลงฐานข้อมูล Access 2007

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: