IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (i30202)

เวลาเรียน พ.(6)-พฤ.(7)_5/2

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน
งาน#2                         15  คะแนน

– งานย่อย                      45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/2     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

คำอธิบายรายวิชาIS2


………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พฤ.23/10/57 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนจัดทำ Mind map หัวข้อ IS

ส่งงาน พฤ.30/10/57
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พฤ.30/10/57 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนจัดทำ Mind map หัวข้อ การเขียนรายงานทางวิชาการ

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พฤ.21/11/57 –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
จากนั้นกำหนดหัวข้องาน และเขียนโครงร่างรายงานตามหัวข้อ
โดยจัดทำเป็น Mind map

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พฤ.4/12/57 –งานกลุ่ม
จากงานกลุ่ม งานย่อย 3
จัดทำบทที่ 1 และนำเสนอหน้าชั้น (Presentation)
งานที่ส่ง
1.เครื่องบีบยาสีฟัน  บทที่1, Presentation
2.เครื่องบดเนย  บทที่1, Presentation
3.รถล้นโลก  บทที่1, Presentation
4.สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5  บทที่1, Presentation
5.อาหารFast Food  บทที่1, Presentation
6.กระดาษจากกาบกล้วย  บทที่1, Presentation
…เปลี่ยนเรื่องเป็น ยาเสพติด บทที่1, Presentation
7.Education inter  บทที่1, Presentation
8.โลกเยาว์วัยห่างไกลโลกร้อน  บทที่1, Presentation
…เปลี่ยนเรื่องเป็น  กระถางจากขวดพลาสติก บทที่1
ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พฤ.11/12/57 –งานกลุ่ม
จากงานกลุ่ม งานย่อย 3
จัดทำบทที่ 2 และนำเสนอหน้าชั้น (Presentation)
งานที่ส่ง
1.เครื่องบีบยาสีฟัน …เปลี่ยนเรื่องเป็น โรคอ้วน บทที่2, Presentation
2.เครื่องบดเนย  บทที่2, Presentation
…เปลี่ยนเรื่องเป็น  การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
3.รถล้นโลก  บทที่2, Presentationบทที่2แก้ไข
4.สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5  บทที่2, Presentation
5.อาหารFast Food  บทที่2, Presentation
6.กระดาษจากกาบกล้วย …เปลี่ยนเรื่องเป็น ยาเสพติด บทที่2, Presentation
7.Education inter  บทที่2, Presentation
8.โลกเยาว์วัยห่างไกลโลกร้อน  บทที่2, Presentation

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป

………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) ศ.19/12/57 –งานกลุ่ม
รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  1 เล่ม พร้อม ไฟล์ *.doc
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com
รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย
1. ปก
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 -5
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก
12. ชื่อและภาพผู้จัดทำ

หมายเหตุ ส่งไฟล์มาให้ตรวจก่อน ปริ้นงาน

ส่งก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) ศ.19/12/57 –งานกลุ่ม
การเผยแพร่ผลงานค้นคว้าสู่สาธารณะ
วิธีการเผยแพร่และสรุปผลการเผยแพร่

ส่งก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

สอบ (20 คะแนน) ศ.19/12/57 –งานกลุ่ม
นำเสนอสิ่งได้ปฏิบัติ สรุปการศึกษาค้นคว้า ตามผลการเรียนรู้วิชา IS2
อภิปรายและตอบคำถามต่างๆ

นำเสนอ(ทุกคน) ก่อนสอบปลายภาค  2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พฤ.22/01/58 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
โดยศึกษาจาก คลิก>> คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. รูปแบบการพิมพ์รายงาน-ชนิดและขนาดตัวอักษร
2. การจัดหน้ากระดาษ
3. การลำดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
4. การพิมพ์ตาราง
5. การจัดวางภาพ
ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม 7 (5 คะแนน) พฤ.29/01/58 –งานกลุ่ม
-การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่หัวข้อกลุ่มตนเอง
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในบทที่1)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
-เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
ฉบับเต็ม

งานที่ส่ง
กลุ่ม1
กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่ม8

………………………………………………………………………………………………

กิจกรรม 8 (5 คะแนน) พฤ.5/02/58 –งานกลุ่ม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ครั้งที่ 1

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
รายงานวิชาการ เรื่อง (ฉบับเต็ม)
1.การสำรวจนักเรียนที่เข้าข่ายโรคอ้วน
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ
2.การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ
3.สำรวจการใช้รถยนต์ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี ในปีการศึกษา 2557
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ1  งานนำเสนอ2
4.สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ1  งานนำเสนอ2
5.อาหารFast Food
Website เผยแพร่1  Website เผยแพร่2  งานนำเสนอ
6.ยาเสพติด
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ
7.Education Inter
Website เผยแพร่  งานนำเสนอ
8.กระถางจากขวดพลาสติก
VDO เผยแพร่  งานนำเสนอ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: