พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

เวลาเรียน อ.(3)_5/4, พ.(4)_4/5

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.4/5–    –ม.5/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย1 (5 คะแนน) อ.28/10/57  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นไฟล์เอกสารขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    https://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายในคาบเรียน   อ.03/02/58
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.28/10/57
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.4/5    ม.5/4          (คู่มือการใช้ WordPress)

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม อ.11/11/57

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย2 (5 คะแนน) อ.04/11/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี
1. สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. เขียนรูปแบบของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. switch case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) อ.18/11/57  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง Web Blog โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ถ้ามีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อย่างไร
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
ฉบับเต็ม
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย4 (5 คะแนน) อ.09/12/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. อธิบายวิธีการใช้ ฟังก์ชัน scanf และยกตัวอย่าง
2. อธิบายวิธีการใช้ ฟังก์ชัน printf และยกตัวอย่าง
3. สรุป คลิก>>การเขียน HelloWorld โปรแกรมแรกภาษซี
4. ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผล ชื่อตนเอง ชั้น เลขที่

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย5 (5 คะแนน) อ.06/01/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ฟังก์ชัน printf()

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.06/01/58 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
พิมพ์ใส่  Word  >>>โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.4/5   ม.5/4

1.แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้โปรแกรมทำงานตามโจทย์
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1
ส่งงาน เป็น ไฟล์ Word ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย6 (5 คะแนน) อ.13/01/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
ฟังก์ชัน scanf(), if()
และ พิมพ์โปรแกรมตามผังงานนี้
If

อธิบายผังงาน
รับข้อมูล 2 ค่า
นำมาหารกัน และ เก็บไว้ที่ x
ถ้า x>0
แสดงผล ค่า x

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย7 (5 คะแนน) อ.20/01/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
ฟังก์ชัน switch…case

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย8 (5 คะแนน) อ.27/01/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
ฟังก์ชัน while, do…while

ส่งภายในคาบเรียน

………………………………………………………………………………………………

งานย่อย9 (5 คะแนน) อ.03/02/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 5
ฟังก์ชัน for

ส่งภายในคาบเรียน

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks-13.12
Dev-C++ 5.0 beta 9.2

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
บทเรียนภาษาซี
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html
http://www.lks.ac.th/anchalee/cindex-n.htm
http://www.comscidev.com/

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: