การจัดการฐานข้อมูล (ง22204)

เวลาเรียน อ.(1-2)_2/3, พ.(7-8)_2/4

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.2/3–    –ม.2/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย1 (5 คะแนน) อ.28/10/57  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นไฟล์เอกสารขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    https://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายในคาบเรียน   อ.03/02/58
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.28/10/57 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.2/3    ม.2/4     (คู่มือการใช้ WordPress)

…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
(การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ)
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 1 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 1 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม อ.11/11/57

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย2 (5 คะแนน) อ.04/11/57  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) อ.18/11/57  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง Web Blog โดยใช้ WordPress
มีเนื้อหาดังนี้   (คู่มือการใช้ WordPress)
1.การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ถ้านำฐานข้อมูลมาใช้ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อย่างไร
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู  อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
ฉบับเต็ม
…………………………………………………………………………………

งานย่อย4 (5 คะแนน) อ.09/12/57  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  รีเลชั่น(Relation)
2.  ทูเพิล(Tuple)
3.  แอททริบิวต์(Attribute)
4.  คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
5.  ดีกรี(Degree)
6.  โดเมน(Domain)
7.  Primary Key
8.  Foreign Key
9.  แบบจำลองข้อมูล(Data Model)
10.Candidate Key

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.16/12/57 -งานกลุ่ม-
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3  คน  รายชื่อกลุ่ม ม.2/3    ม.2/4
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม

1.สร้างตารางและมีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
2.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ *วิธีการแทรกภาพ
3.มีการแสดงผลรายงาน
4.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
5.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนองาน(ทุกคน) ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย5  (5 คะแนน) อ.06/01/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างTable ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย6  (5 คะแนน) อ.13/01/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างReport ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย7  (5 คะแนน) อ.20/01/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างForm ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย8  (5 คะแนน) อ.27/01/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างหน้าMenu  ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย9  (5 คะแนน) อ.03/02/58  –งานเดี่ยว–
จากงานย่อย 5, 6, 7, 8
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม

ส่งภายในคาบเรียน

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เอกสารการอบรม Access 2010
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน
การแทรกภาพลงฐานข้อมูล Access 2007

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: