พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

เวลาเรียน อ.(3)_5/4, พฤ.(6)_4/5

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.4/5–    –ม.5/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.05/11/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 2/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน อ.04/02/57
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.05/11/56  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน   อ.04/02/57
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.12/11/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.4/5    ม.5/4
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
6.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
7.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
แชร์ข้อสอบ และเฉลยมาที่ Email: songsak1@gmail.com

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)+ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ, ชมเชย, แนะนำ  หลังสอบกลางภาค

ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พฤ.28/11/56  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. เขียนรูปแบบของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พฤ.12/12/56  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. อธิบายวิธีการใช้ คำสั่ง scanf และยกตัวอย่าง
2. อธิบายวิธีการใช้ คำสั่ง printf และยกตัวอย่าง

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.24/12/56 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนศึกษา ตามหัวข้อต่อไปนี้
คลิก>>การเขียน HelloWorld โปรแกรมแรกภาษซี
1. สรุป
2. ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผล ชื่อตนเอง

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.07/12/57  -งานเดี่ยว-

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงผล ชื่อตนเอง  ชั้น  เลขที่
ทำใน CodeBlocks  ส่งไฟล์  .c

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.07/01/57 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
พิมพ์ใส่  word  >>>โจทย์ปัญหา คําสั่ง for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.4/5   ม.5/4

1.แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้โปรแกรมทำงานตามโจทย์
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงานหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ตามโปรแกรมในข้อ 1
ส่งงาน เป็น ไฟล์ *.doc ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com

ส่งก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย1 (10 คะแนน)
การสร้าง WordPress
Click>> ส่งงาน
ตรวจสอบงานที่ส่ง<<<<
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks

Code Blocks-13.12
Dev-C++ 5.0 beta 9.2

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
บทเรียนภาษาซี
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: