การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

เวลาเรียน จ.(1-2)_6/1จ.(3-4)_6/3, พฤ.(3-4)_6/2

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.6/1–    –ม.6/2    –ม.6/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.04/11/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 2/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน จ.03/02/57
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.04/11/56  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน   จ.03/02/57
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) จ.11/11/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์  เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 2, กลุ่ม 2 บทที่ 3, กลุ่ม 3 บทที่ 4, กลุ่ม 4 บทที่ 5, กลุ่ม 5 บทที่ 6, กลุ่ม 6 บทที่ 12และการสร้าง App Android
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
6.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
7.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
แชร์ข้อสอบ และเฉลยมาที่ Email: songsak1@gmail.com

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)+ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ, ชมเชย, แนะนำ  หลังสอบกลางภาค

ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.25/11/56 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ภาษา Java คือ
2.โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Java   3  ตัวอย่าง
3.ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java  1 ตัวอย่าง
4.ภาษา Java ใช้ทำอะไรได้บ้าง
5.Web site ที่สอนภาษา Java  4 ตัวอย่าง(website)
6.Eclipse คืออะไร
7.การติดตั้ง Eclipse

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พฤ.12/12/56 –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนศึกษา ตามหัวข้อต่อไปนี้
การเขียน HelloWorld โปรแกรมแรกบนจาวา
1. สรุป
2. ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผล ชื่อตนเอง

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) จ.06/01/57
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
ให้นักเรียนสร้าง App จำนวน 1 App
ทำงาน บน Android
พร้อมทั้งแสดงชื่อผู้จัดทำ

ส่งงาน   >>ส่ง Link งาน<<      ตรวจสอบการส่ง
ส่งและนำเสนอก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย1 (10 คะแนน)
การทดสอบ เขียนโปรแกรม
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พฤ.20/02/57 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.OOP  มาจากคำว่า  และอธิบายแนวคิด
2.เมธอด(Methods)
3.อาร์กิวเมนต์(Arguments)
4.พารามิเตอร์(Parameter)
5.Class และ Object  ต่างกันอย่างไร
ส่งตัวแทน อธิบาย หน้าชั้น

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Bluestacks for Win
Eclipse
Android Studio
TeamViewer

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้าง แบบทดสอบ App for Android.pdf
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
AppInventor
iBuildApp
Conduit Mobile
เริ่มต้นสร้าง Project บน Android ด้วย Android Studio
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/java/index.htm
วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer
http://java.pongkorn.net/ch1.htm

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: