การจัดการฐานข้อมูล (ง22204)

เวลาเรียน อ.(1-2)_2/3, พ.(7-8)_2/4

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.2/3–    –ม.2/4     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.05/11/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 2/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน อ.04/02/57
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.05/11/56  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน   อ.04/02/57
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.12/11/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.2/3    ม.2/4     คู่มือการใช้ WordPress

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
6.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
7.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)  หลังสอบกลางภาค

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค
…………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) อ.12/11/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1.การจัดการฐานข้อมูล คือ
2.หัวข้อที่สำคัญ 10 หัวข้อ
3.คำศัพท์ที่น่าสนใจหรือไม่รู้ความหมาย 20 คำ

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.27/11/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.04/12/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  รีเลชั่น(Relation)
2.  ทูเพิล(Tuple)
3.  แอททริบิวต์(Attribute)
4.  คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
5.  ดีกรี(Degree)
6.  โดเมน(Domain)
7.  Primary Key
8.  Foreign Key
9.  แบบจำลองข้อมูล(Data Model)
10.Candidate Key

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.24/12/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จากงานย่อย 5 ข้อ 1-10
ให้นักเรียนวาดภาพ หรือ ตาราง อธิบาย ให้เข้าใจ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.07/01/57
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5  คน  รายชื่อกลุ่ม ม.2/3    ม.2/4
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูลร้านค้า 1 โปรแกรม

1.มีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
2.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ
3.มีการแสดงผลรายงาน
4.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
5.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนอ(ทุกคน) ภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………
สอบย่อย1 (10 คะแนน)
การสร้าง WordPress
Click>> ส่งงาน
ตรวจสอบงานที่ส่ง<<<<
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย2 (10 คะแนน)
การสร้างฐานข้อมูลด้วย  Microsoft Access
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เอกสารการอบรม Access 2010
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน
การแทรกภาพลงฐานข้อมูล Access 2007


Advertisements
 1. ครูคะงานย่อย 6 เด็กหญิงธนัญญา ศรีพูลพันธ์ ม.2/3 เลขที่ 12 ส่งไปแล้วนะคะ แต่ทำไมไม่มีคะแนน *แต่ว่า เด็กหญิงธนัชชา ปานมา ยังไม่ได้ส่งค่ะ แต่ว่าทำไม ธนัชชา มีคะแนนคะ

 2. ค่ะ อาจารย์ ขอบคุณค่ะ

 3. อาจราย์ค้ะอย่าลืมใส่คะแนน #1 ให้กลุ่ม 2 ม.2/4 ด้วยน้ะค้ะ

 4. คะแนนที่ครูลงในช่องรวมย่อย (ห้องม.2/3) มันคิดอย่างไงค่ะ ทำไมคะแนนถึงไม่ตรงกันเลย กับตอนแรกคะ

 5. อาจารย์ทรงศักดิ์ค้ะ งาน#1 กลุ่ม 2 ส่งงานในสไลแชร์น้ะค้ะ รบกวนเข้่าไปตรวจให้ด้ยน้ะค้ะ ขอบคุณค้ะ.

 6. ครูคร้ะ งานย่อย 1 ชญาธร ส่งแล้วนะคร้ะ แต่ครูยังไม่ได้ลงคะแนนให้อะคร้ะ

 7. ส่งงาน#2ตรงไหนครับ

 8. ครูคับ งาน#2 ห้อง2/4 กลุ่ม ชาคริต แสงชัชวาล. ส่งแร้วนะคับ ตอนแรกยังมีคะแนนยุเรยคับพอมาดูอีกทีคะแนนหายแร้วคับ

 9. ครูคับ งาน#2 กลุ่ม5 ห้อง2/4 ส่งแร้วนะคับ ผมส่งกับตัวอาจาร์เองเรยนะคับ

 10. ชาคริต แสงชัชวาล

  แต่ว่าผมส่งพร้อมเอกพงค์ เอี่ยมเมื่อง อะคับ ส่งที่ห้องอาจาร์. แร้วที่นี้งานของผมยุไนแฟไดร์ของเพื่อนอะคับ. แต่ทำไม่เมือวานยัฃมีคะแนนยุดีๆแต่ดูวันนี้คะแนนไม่มีแร้วอะคับ งาน#2 ห้อง2/4. กลุ่ม5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: