การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

จ.(1-2)_6/2, จ.(6-7)_6/1, อ.(3-4)_6/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.6/1-    -ม.6/2-    -ม.6/3-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (10 คะแนน) จ.29/10/55
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม2/55  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน ศ.15/02/56
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) จ.29/10/55
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google site เรื่อง >>หัวข้องาน<<
กลุ่ม 1 บทที่ 2, กลุ่ม 2 บทที่ 3, กลุ่ม 3 บทที่ 4, กลุ่ม 4 บทที่ 5, กลุ่ม 5 บทที่ 6, กลุ่ม 6 บทที่ 7และ12
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link ข่าว IT NEWS ของทุกคนในห้อง
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู 3 Link
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
Fanpage Krusongsak
ICT by Krusongsak
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)
6/1 ภายในวัน จ.17/12/55
6/2 ภายในวัน จ.17/12/55
6/3 ภายในวัน อ.18/12/55

ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ+คำชมเชย+คำแนะนำ
ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.29/10/55  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน ศ.15/02/56
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.12/11/55 –งานเดี่ยว–
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ภาษา Java คือ
2.โปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Java ได้แก่
3.ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Java
4.ภาษา Java ใช้ทำอะไรได้บ้าง
5.Web site ที่สอนภาษา Java ได้แก่
ส่งตัวแทน พูด หน้าชั้น

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.26/11/55 –งานเดี่ยว–
จงอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.OOP
2.เมธอด(Methods)
3.อาร์กิวเมนต์(Arguments)
4.พารามิเตอร์(Parameter)
5.Class และ Object
ส่งตัวแทน อธิบาย หน้าชั้น

ส่งงานท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) จ.7/01/56  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2.รูปแบบของผังงาน
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.14/01/56  –งานเดี่ยว–
จากการรายงาน 6 กลุ่ม
ให้นักเรียนออกข้อสอบจำนวน 5 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก
เน้นการคิดวิเคราะห์   กำหนดให้ข้อ ก.  เป็นข้อที่ถูกต้อง

ส่งภายใน พ.31/01/56

………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) จ.28/01/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม
รายชื่อกลุ่ม ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
ให้นักเรียนสร้าง  App for android
-ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก
เนื้อหา วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6
เน้นการคิดวิเคราะห์
โดย มีรูปภาพ อย่างน้อย 2 ข้อ
-รวมผลคะแนนได้
-มีเสียงประกอบตามความเหมาะสม
-นำเสนอหน้าห้อง

ส่ง ไฟล์ต้นฉบับ (zip) และApp (apk)  มาที่    Email: n_songsak@yahoo.com

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (10 คะแนน)
การทดสอบ เขียนโปรแกรม

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: