วิชาIS1 (I30201)

เรื่องปัญหาสังคม

เวลาเรียน  พ.(6-7)_5/4, พฤ.(1-2)_5/2

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   60  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
……………………………………………………………………..

****คะแนนของนักเรียน****      –ม.5/2–    –ม.5/4–     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
……………………………………………………………………..

แบ่งกลุ่ม  –ม.5/2–    –ม.5/4
……………………………………………………………………..

คำอธิบายรายวิชา

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1

(Research  and  Knowledge  Formation: IS1)

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบ  วางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และสารสนเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
  2. ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ
  1. ออกแบบ วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
  4. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  5. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  6. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้

(หมายเหตุ : กำหนดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
……………………………………………………………………..

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พ.01/06/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
คนละ 20 หัวข้อปัญหา

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พ.08/06/59  –งานเดี่ยว–พิมพ์-
จาก งานย่อย 1 ให้นักเรียนเลือก 3 ประเด็นปัญหา
และอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
คลิก>>>ตอบ      ตรวจสอบการส่ง

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พ.22/06/59  –งานเดี่ยว–
จาก งานย่อย 2 ให้นักเรียนเลือก 1 ประเด็นปัญหา
และเขียน Mind map หัวข้อย่อย อย่างน้อย 30 หัวข้อ
คลิก>>>ตอบ
คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.22/06/59  –งานกลุ่ม–เขียน-
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ม.5/2–    –ม.5/4
เลือก 1 ประเด็นปัญหา
และเขียน Mind map หัวข้อย่อย อย่างน้อย 30 หัวข้อ
ใส่กระดาษ A4

ส่งท้ายคาบ และนำเสนอหน้าห้องเรียน

งานที่ส่ง–ม.5/2–    –ม.5/4
……………………………………………………………………..

งาน ก#1 (5 คะแนน) พ.29/06/59  –งานกลุ่ม–PPT-
ให้นักเรียนออกแบบ วางแผน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ตามหัวข้อประเด็นปัญหา ของแต่ละกลุ่ม อย่างน้อย 8 slide
ตามหัวข้อผลการเรียนรู้

ส่งท้ายคาบ และนำเสนอหน้าห้องเรียน

งานที่ส่ง
–ม.5/2– 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
–ม.5/4– 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
……………………………………………………………………..

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พฤ.30/06/59  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนแต่ละคนฝึกเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง
โดยนำประเด็นปัญหาของกลุ่มตนเองมาค้นคว้า (ห้ามลอกกัน)
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
จากประเด็นปัญหาเรื่อง……………………
1. หนังสือในห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 2 เล่ม
2. บทความจากวารสารในห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เล่ม
3. บทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
4. เว็บไซต์ต่าง ๆ จำนวน 4 เรื่อง
5. บทความจากหนังสือหรือวารสารออนไลน์ จำนวน 1 เรื่อง
6. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จำนวน 1 เรื่อง

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 6 (5 คะแนน) พฤ.07/07/59 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
โดยศึกษาจาก คลิก>> คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. รูปแบบการพิมพ์รายงาน-ชนิดและขนาดตัวอักษร
2. การจัดหน้ากระดาษ
3. การลำดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
4. การพิมพ์ตาราง
5. การจัดวางภาพ

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งาน ก#2 (15 คะแนน) พฤ.28/07/59  –งานกลุ่ม–รายงาน-

ให้นักเรียนทำรายงานตามประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม
โดยสังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
ส่งรายงาน กลุ่มละ 1 เล่ม Print สี เข้าเล่ม แบบสันกาว
*ส่งไฟล์งาน ตรวจก่อน Print

สิ่งที่แต่ละกลุ่มควรมี ในรายงาน เป็นรูปเล่ม
1. ปก (กระดาษหนา)
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1
8. บทที่ 2
9. บทที่ 3
10. บทที่ 4
11. บทที่ 5
12. บรรณานุกรม
13. ภาคผนวก  ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– PPT  ต่างๆ
14. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
15.CD ไฟล์เอกสาร ติดด้านในปกหลัง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
……………………………………………………………………..

งานย่อย 7 (5 คะแนน) พฤ.28/07/59 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การกำหนดหัวข้อ
2. การตั้งชื่อเรื่องวิจัย
3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. สรุป จากการศึกษา เรื่อง five simple rules for creating world-changing presentations.

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 8 (10 คะแนน) พ.10/08/59  –งานเดี่ยว–
จาก งาน ก#2 ตามประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม
ให้นักเรียนทำ Mind map แสดงหัวข้อย่อยของรายงาน
คลิก>>>ตอบ
คลิก>>ส่งงาน     ตรวจสอบการส่ง

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 9 (5 คะแนน) พ.31/08/59 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1. กิตติกรรมประกาศ คือ
2. เขียน กิตติกรรมประกาศ กลุ่มตนเอง
3. การตั้งชื่อตาราง
4. การตั้งชื่อรูปภาพ
5. x บาร์  คือ   และวิธีคิด
6. S.D. คือ  และอธิบายแปลความหมาย 2 ตัวอย่าง
6.1 ….. หมายถึง
6.2 ….. หมายถึง

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

งานย่อย 10 (5 คะแนน) พ.07/09/59 -เขียน–งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การตั้งสมมุติฐาน
3. การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
4. ทฤษฏี
5. ประสิทธิภาพ

ส่งท้ายคาบ
……………………………………………………………………..

นำเสนอสรุป (20 คะแนน) พ.07/09/59 –งานกลุ่ม–
1. จากงาน#2นักเรียนหาวิธีนำเสนองานกลุ่มของตนเอง ให้น่าสนใจ เนื้อหาครบถ้วน
2. ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม จนนำมาสู่การนำเสนอสรุป
3. ประเด็นปัญหาของกลุ่มนักเรียนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก อย่างไรและหลักฐานอ้างอิง
4. นักเรียนจะนำไปพัฒนาสู่การทำกิจกรรมอะไรใน IS3( การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)

นำเสนอ พ.14/09/59
งานที่ส่ง
–ม.5/2– 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
–ม.5/4– 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
……………………………………………………………………..

งานย่อย 11 (5 คะแนน) พ.14/09/59 -พิมพ์–งานเดี่ยว–
การประเมินงานกลุ่มอื่น ๆ ยกเว้นกลุ่มตนเอง
การให้คะแนนประเมิน <<Click
ตรวจสอบ <<Click

ให้ข้อเสนอแนะกลุ่มเพื่อนๆ
–ม.5/2–  กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
–ม.5/4– 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 7, กลุ่ม 8
……………………………………………………………………..
รายงานการศึกษาค้นคว้า
–ม.5/2–
กลุ่ม 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม 2 เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน
กลุ่ม 3 เรื่องปัญหาขยะภายในโลก
กลุ่ม 4 เรื่องปัญหาสังคม
กลุ่ม 5 เรื่องน้ำเน่าเสีย
กลุ่ม 6 เรื่องปัญหายาเสพติด
กลุ่ม 7 เรื่องการลักขโมย
กลุ่ม 8 เรื่องปัญหาการศึกษา
–ม.5/4–
กลุ่ม 1 เรื่องปัญหายาเสพติด
กลุ่ม 2 เรื่องปัญหาการข่มขืน
กลุ่ม 3 เรื่องปัญหาน้ำท่วม
กลุ่ม 4 เรื่องปัญหาท้องในวัยเรียน
กลุ่ม 5 เรื่องปัญหาของการฆ่าตัวตาย
กลุ่ม 6 เรื่องภาวะมลพิษ
กลุ่ม 7 เรื่องภาวะโลกร้อน
กลุ่ม 8 เรื่องปัญหาทรัพยากรป่าไม้
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
https://www.mindmup.com/

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
ฉบับเต็ม

Advertisements
%d bloggers like this: