เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

เวลาเรียน  อ.(8)_5/5, พฤ.(3)_5/3, พฤ.(4)_5/4, ศ.(3)_5/2, ศ.(4)_5/1

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.5/1-    -ม.5/2-    -ม.5/3-    -ม.5/4-    -ม.5/5-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) อ.19/05/58 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites
รายชื่อกลุ่ม    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) อ.02/06/58
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) อ.19/05/58  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน ผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) อ.27/05/58
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.26/05/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. HTTP กับ HTTPS แตกต่างกันอย่างไร
2. HDMI คืออะไร และจุดเด่น
3. NFC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
4. 5G คืออะไร และประเทศที่กำลังพัฒนา 5G ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง
5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ” อนาคตรายการทีวีกับการรับชมผ่าน internet ”

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.09/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. Wi-Fi กับ Wireless เหมือนกันหรือต่างกัน
2. อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในโลกอนาคต 10 อาชีพ
3. อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4. นักเรียนคิดว่างานอะไรที่ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้
5. ADSL คือ อะไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) อ.09/06/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีวิธีการใดบ้างและจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้าง
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) ศ.19/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างอัลกอริทึ่ม มา 1 ตัวอย่าง
2. ยกตัวอย่าง ภาษาคอมพิวเตอร์ มา 5 ตัวอย่าง
3. วิธีแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง และ เลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
4. นักเรียนคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมมีความสำคัญหรือไม่ เพราะอะไร
5. HTML5   คืออะไร

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.07/07/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอและเผยแพร่ด้วยโปรแกรม
https://sway.com/
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาตามความสนใจของนักเรียน
2.รูปภาพผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
3.อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) ศ.19/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ลิขสิทธิ์มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นความสำคัญ
2. ยกตัวอย่างการกระทำความผิด ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 5 ตัวอย่าง
3. ทำไมประเทศเกาหลีใต้ จึงพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว
4. ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ และทำอะไร 5 ตัวอย่าง
5. ถ้าบริษัทที่นักเรียนทำงานลอกผลงานของผู้อื่น จะเกิดอะไรขึ้น กับบริษัทหรือพนักงานในบริษัทนี้

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป

………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) อ.28/07/58 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน จัดทำ Presentation Online
ด้วยโปรแกรม Prezi

1. กำหนดหัวข้อตามความสนใจของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง Computer
2. Presentation  อย่างน้อย 15 Step
3. มีการใส่ อ้างอิง รูปภาพและเนื้อหาถูกต้อง
4. ความสวยงามและน่าสนใจ (อาจมีการนำเสนอหน้าห้อง)
5.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (10 คะแนน) อ.18/08/58  –งานเดี่ยว–เขียนหรือCom-
ให้นักเรียนคิดและออกแบบ นวัตกรรมโลกอนาคต
1. ตั้งชื่อ  วาดภาพ และระบายสี
2. อธิบายวิธีใช้งาน หลักการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ อย่างละเอียด
3. บอกขนาด กว้าง ยาว สูง  และน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 หน้า A4 (ส่งเป็น Link รูปภาพ)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) พฤ.3/09/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจ อย่างน้อย 1 เพจ
เรื่อง พริกกะเหรี่ยง
1. อธิบายข้อมูลพื้นบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ ลักษณะพรรณไม้ ข้อมูลพฤกษศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป
2. มีรูปภาพประกอบ ตามแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. ผู้จัดทำ
4. อ้างอิง

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (5 คะแนน) ศ.10/09/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. internet of things
2. smart farm
3. big data
4. cloud computing
5. 3d printing

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
VDO วิธีการใช้งาน Prezi
http://prezi.com/xyisbizviu_n/training-is/
PPT ขั้นเทพ 5 rules
วิธีการใช้ Google Sites
แนะนำการใช้ Sway
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: