วิชาIS3 (I30903)

เวลาเรียน  จ.(3-4)_6/2, ศ.(ุ6-7)_6/1

>>>>การประเมินผล ผลการเรียน ผ/มผ<<<<

ม.6/1ม.6/2

>>>>ผลงานนักเรียน<<<

คำอธิบายและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

>> รายชื่อแบ่งกลุ่ม ม.6/1ม.6/2

สรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มควรทำส่ง

1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นำเสนอ
อภิปราย โครงการ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
3. ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
4. จัดทำ Web
นำเสนอโครงการ
5. สรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม (ส่งไฟล์ผ่านแล้ว ปรินท์ เข้าเล่ม แบบสันกาว)
6.
นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
นำเสนอและส่งสรุปโครงการ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
**ควรมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอนการทำงาน**
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 1 (จ.15/06/58) -งานกลุ่ม-
เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

–การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในโครงการ)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
–เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..
กิจกรรม 2
(จ.15/06/58) -งานกลุ่ม-
-นำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม

ม.6/1
1.โครงการช่วยเหลือ เจือปัน  PPTนำเสนอ
2.โครงการชวนน้องรีไซเคิล  PPTนำเสนอ
3.โครงการ ช.ช้าง  PPTนำเสนอ
4.โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา  PPTนำเสนอ
5.โครงการหมาน้อยร้อยฝัน  PPTนำเสนอ
6.โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย  PPTนำเสนอ
7.โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา  PPTนำเสนอ

ม.6/2
1.โครงการปลูกป่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ  PPTนำเสนอ
เปลี่ยนเป็น โครงการกระถางรีไซเคิล  PPTนำเสนอ
2.โครงการ GIVE TO YOU  PPTนำเสนอ
3.โครงการปันรัก  PPTนำเสนอ
4.โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง  PPTนำเสนอ
5.โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน  PPTนำเสนอ
6.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  PPTนำเสนอ
7.โครงการ up and down  PPTนำเสนอ
8.โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก  PPTนำเสนอ

ส่งงานและนำเสนอคาบเรียนครั้งต่อไป

อภิปราย ม. 6/1 กลุ่ม1, กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7, กลุ่ม8
อภิปราย ม. 6/2 กลุ่ม1, กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7, กลุ่ม8
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 3 (ศ.24/07/58) -งานกลุ่ม-
ให้นักเรียนจัดทำบทที่1-3

ม.6/1
1.โครงการช่วยเหลือ เจือปัน บทที่1-3
2.โครงการชวนน้องรีไซเคิล บทที่1-3
3.โครงการ ช.ช้าง บทที่1-3
4.โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา บทที่1-3
5.โครงการหมาน้อยร้อยฝัน บทที่1-3
6.โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย บทที่1-3
7.โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา บทที่1-3

ม.6/2
1.โครงการกระถางรีไซเคิล บทที่1-3
2.โครงการ GIVE TO YOU บทที่1-3
3.โครงการปันรัก บทที่1-3
4.โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง บทที่1-3
5.โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน บทที่1-3
6.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด บทที่1-3
7.โครงการ up and down บทที่1-3
8.โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก บทที่1-3

 

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 4 (ศ.24/07/58) -งานกลุ่ม-
ให้นักเรียนจัดทำจัดทำ Web นำเสนอโครงการ

ม.6/1
1.Web site โครงการช่วยเหลือ เจือปัน
2.Web site โครงการชวนน้องรีไซเคิล
เปลี่ยนเป็น โครงการลดขยะลดมลพิษ
3.Web site โครงการ ช.ช้าง
เปลี่ยนเป็น โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา
4.Web site โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา
5.Web site โครงการหมาน้อยร้อยฝัน
6.Web site โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย
7.Web site โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา
เปลี่ยนเป็น โครงการสายใยสู่สูงวัย

ม.6/2
1.Web site โครงการกระถางรีไซเคิล
2.Web site โครงการ GIVE TO YOU
3.Web site โครงการปันรัก
4.Web site โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
5.Web site โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน
6.Web site โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
7.Web site โครงการ up and down
8.Web site โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก

ส่งงานคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 5 (จ.07/09/58) -งานกลุ่ม-
ให้นักเรียนนำเสนอสรุปโครงการ

ม.6/1
1.นำเสนอสรุป โครงการช่วยเหลือ เจือปัน
2.นำเสนอสรุป โครงการลดขยะลดมลพิษ
3.นำเสนอสรุป โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา
4.นำเสนอสรุป โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา
5.นำเสนอสรุป โครงการหมาน้อยร้อยฝัน
6.นำเสนอสรุป โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย
7.นำเสนอสรุป โครงการสายใยสู่สูงวัย

ม.6/2
1.นำเสนอสรุป โครงการกระถางรีไซเคิล
2.นำเสนอสรุป โครงการ GIVE TO YOU
3.นำเสนอสรุป โครงการปันรัก
4.นำเสนอสรุป โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง
5.นำเสนอสรุป โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน
6.นำเสนอสรุป โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
7.นำเสนอสรุป up and down
8.นำเสนอสรุป โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก

นำเสนอก่อนสอบปลายภาค
……………………………………………………………………..

รายงานสรุปโครงการ กลุ่มละ 1 เล่ม Print สี เข้าเล่ม แบบสันกาว
*ส่งไฟล์งาน ตรวจก่อน Print

สิ่งที่แต่ละกลุ่มควรมี ในการสรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม
1. ปก (กระดาษหนา)
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 โครงการ
(การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ)
8. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
10. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
11. บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล
12. บรรณานุกรม
13. ภาคผนวก  ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
– สรุปผลการอภิปรายของเพื่อนๆ
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– PPT  ต่างๆ
14. ภาพ web site เผยแพร่ และLink
15. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
16.CD ไฟล์เอกสาร ติดด้านในปกหลัง
……………………………………………………………………..

Website เผยแพร่กิจกรรม IS3 และรายงานสรุปโครงการ

ม.6/1
1.โครงการช่วยเหลือ เจือปัน  **รายงานสรุปโครงการ**
2.โครงการลดขยะลดมลพิษ   **รายงานสรุปโครงการ**
3.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา **รายงานสรุปโครงการ**
4.โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา  **รายงานสรุปโครงการ**
5.โครงการหมาน้อยร้อยฝัน  **รายงานสรุปโครงการ**
6.โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย  **รายงานสรุปโครงการ**
7.โครงการสายใยสู่สูงวัย  **รายงานสรุปโครงการ**

ม.6/2
1.โครงการกระถางรีไซเคิล  **รายงานสรุปโครงการ**
2.โครงการ GIVE TO YOU  **รายงานสรุปโครงการ**
3.โครงการปันรัก  **รายงานสรุปโครงการ**
4.โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง  **รายงานสรุปโครงการ**
5.โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน  **รายงานสรุปโครงการ**
6.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  **รายงานสรุปโครงการ**
7.โครงการ up and down  **รายงานสรุปโครงการ**
8.โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก  **รายงานสรุปโครงการ**
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)
รูปแบบรายงาน
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
ฉบับเต็ม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: