การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

เวลาเรียน  อ.(1-2)_6/3, พ.(1-2)_6/2, พ.(6-7)_6/1

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                          15  คะแนน

\– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     -ม.6/1-    -ม.6/2-    -ม.6/3-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) อ.19/05/58  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาโปรแกรม และผลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคม และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(เรียงตามเลขที่) อ.26/05/58
ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) อ.19/05/58 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) อ.02/06/58
ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.26/05/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.การคิดของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2.ดิจิตอล คือ อะไร
3.อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4.ซูโดโค้ด (Pseudo Code) คืออะไร
5.ถ้าจะให้คอมพิวเตอร์ทำตามสิ่งที่เราต้องการ มีขั้นตอนการทำอย่างไร

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.02/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน ค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี
1. วาดรูป สัญลักษณ์ผังงาน  ชื่อ ความหมาย
2. วาดรูป ของผังงานต่อไปนี้
2.1 ตามลำดับ(Sequence)
2.2 ตามเงื่อนไข(Decision or Selection)
ก. if
ข. if  else
ค. switch case
2.3 ทำซ้ำ(Repeation or Loop)
ก. while
ข. do while
ค. for

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) อ.09/06/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง บันทึกออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้   (วิธีการใช้ Google Sites)
1.แนวทางการพัฒนาโปรแกรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาโปรแกรมเพื่อกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะทำให้เกิดประโยช์อะไรบ้าง
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ ชื่อครู
5.อ้างอิง (ควรมีในทุก Page)

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) อ.23/06/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1. ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน printf
2. ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน scanf
3. ประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูลต่างๆ
4. อาร์กิวเมนต์(argument) คือ
5. พารามิเตอร์ (parameter) คือ

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.30/06/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
ฟังก์ชัน printf()

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.14/07/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 2
จาก งานย่อย 5  เพิ่มฟังก์ชัน scanf()
และ พิมพ์โปรแกรมตามผังงานนี้
images
อ้างอิงรูปภาพ : http://www.technonp.ac.th/student3/fernhtml/4.html (01/07/2557)

อธิบายผังงาน
รับข้อมูล 2 ค่า
นำมายกกำลัง 2 และบวกกัน เก็บไว้ที่ x
แสดงผล ค่า x

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) อ.28/07/58 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
พิมพ์ใส่  Word  >>>โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน for <<<
ตามหัวข้อดังนี้  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

1.แสดงผล ชื่อ ชั้น เลขที่
และให้โปรแกรมทำงานตามโจทย์
2.รูปผลลัพธ์ ของโปรแกรมตามข้อ 1
3.เขียนผังงาน ตามโปรแกรมในข้อ 1
ส่งงาน เป็น ไฟล์ Word ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 7 (5 คะแนน) อ.04/08/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 3
จาก งานย่อย6  เพิ่มฟังก์ชัน if()
และ พิมพ์โปรแกรมตามผังงานนี้
If

อธิบายผังงาน
รับข้อมูล 2 ค่า
นำมาหารกัน และ เก็บไว้ที่ x
ถ้า x>1 (เปลี่ยน 0 เป็น 1)
แสดงผล ค่า x

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) อ.18/08/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 4
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ ฟังก์ชัน switch  case
และตัวอย่างผังงาน switch  case
คนละ 1 โปรแกรม ใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ด้วย

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (5 คะแนน) อ.01/09/58 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 5
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ ฟังก์ชัน while, do while
และตัวอย่างผังงาน while, do while
คนละ 1 โปรแกรม ใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ด้วย

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 10 (5 คะแนน) จ.08/09/57 –งานเดี่ยว–
ฝึกเขียนโปรแกรมครั้งที่ 6
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ ฟังก์ชัน for()
และตัวอย่างผังงาน for
คนละ 1 โปรแกรม ใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ด้วย

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
Code Blocks

Code Blocks-13.12
Dev-C++ 5.0 beta 9.2

ศึกษาเพิ่มเติม
บทเรียนภาษาซี
https://sites.google.com/site/cprogramingbypanus/home
http://www.mwit.ac.th/~jeab/tech30101.php
http://www.tice.ac.th/division/website_c/index_1.htm
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Code::Blocks
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/
http://www.jaturapad.com/online-class/c/index.html
วิธีการใช้ Google Sites

Game เพื่อการเรียน
รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เรียนรู้ผังงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: