เทอม 1 ปี 2560

ภาพการนำเสนองานของนักเรียน

…………………………………………………………………

สมุดบันทึกงานออนไลน์

…………………………………………………………………

เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

บทเรียนออนไลน์

ม.5/1    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4

ม.5/2    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4

ม.5/3    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4

ม.5/4    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4

ม.5/5    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4

งานเว็บเพจ(sway) เรื่องพริกกะเหรี่ยง

Presentation ด้วยโปรแกรม Prezi

ออกแบบ นวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต

(ม.5/1,  ม.5/2,  ม.5/3,  ม.5/4,  ม.5/5)
…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/1    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6

ม.6/2    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6

ม.6/3    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/4    กลุ่มที่ 1,  กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3,  กลุ่มที่ 4
…………………………………………………………………

วิชาIS3 (I20903)

รายงานการศึกษาค้นคว้า
–ม.3/5–
…………………………………………………………………

วิชาIS3 (I30903)

รายงานการศึกษาค้นคว้า
–ม.6/2–
…………………………………………………………………

Advertisements
%d bloggers like this: