เทอม 1 ปี 2559

ภาพการนำเสนองานของนักเรียน

…………………………………………………………………

สมุดบันทึกงานออนไลน์

…………………………………………………………………

IT NEWS

…………………………………………………………………

เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

บทเรียนออนไลน์

ม.5/1    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/2    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2, 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/3    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2, 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/4    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/5    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

งานเว็บเพจ(sway) เรื่องพริกกะเหรี่ยง

Presentation ด้วยโปรแกรม Prezi

ออกแบบ นวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต

(ม.5/1ม.5/2ม.5/3ม.5/4ม.5/5)
…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/1    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6

ม.6/2    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6

ม.6/3    กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/4    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4
…………………………………………………………………

วิชาIS1 (I30201)

รายงานการศึกษาค้นคว้า
–ม.5/2–
กลุ่ม 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 2 เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 3 เรื่องปัญหาขยะภายในโลก  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 4 เรื่องปัญหาสังคม  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 5 เรื่องน้ำเน่าเสีย  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 6 เรื่องปัญหายาเสพติด  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 7 เรื่องการลักขโมย  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 8 เรื่องปัญหาการศึกษา  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
–ม.5/4–
กลุ่ม 1 เรื่องปัญหายาเสพติด  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 2 เรื่องปัญหาการข่มขืน  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 3 เรื่องปัญหาน้ำท่วม  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 4 เรื่องปัญหาท้องในวัยเรียน  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 5 เรื่องปัญหาของการฆ่าตัวตาย  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 6 เรื่องภาวะมลพิษ  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 7 เรื่องภาวะโลกร้อน  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ
กลุ่ม 8 เรื่องปัญหาทรัพยากรป่าไม้  นำเสนอสรุป  ข้อเสนอแนะจากเพื่อน ๆ

…………………………………………………………………

Advertisements
%d bloggers like this: